• WinX DVD Ripper Platinum é um software de ripagem de DVD que permite a você extrair o conteúdo de vídeo a partir de DVDs ou imagens ISO e converter vários formatos de saída, tais como AVI, FLV, WMV, MPEG, MP4, 3GP, etc. O programa é muito fácil de usar, pois ele proporciona uma interface simples, o que o torna adequado tanto para iniciantes e usuários avançados. Primeiro, você tem que procurar o disco desejado, imagem ou pasta que você deseja copiar. Em seguida, você pode selecionar um dos muitos formatos de saída, incluindo comuns, mas também os formatos compatíveis com dispositivos como o iPad, iPhone e iPod, Apple TV, HTC e Samsung Android. Além disso, você pode extrair o áudio de arquivo de um arquivo de vídeo selecionado. Para cada tipo de saída, você tem várias opções disponíveis, como a qualidade de áudio e vídeo, volume, taxa de amostragem, as configurações de imagem e resolução de vídeos. Desentrelaçamento e forçar a sincronização de áudio e vídeo também estão na lista. O processo de conversão é bastante rápida e você pode optar por desligar o computador quando terminar, o que realmente vem a calhar se você está rasgando um grande número de arquivos. Além disso, você pode interromper o processo a qualquer hora que você quer, se você mudou sua mente. Uma certa vantagem é que você pode usar o WinX DVD Ripper Platinum para cópia de DVD para criar cópias de segurança e proteger seus dados. Você só pode copiar o conteúdo principal ou apenas alguns títulos. Também está incluída a possibilidade de extrair as legendas, bem como o processo de discos de DVD em imagens ISO. Outra característica que torna este programa notado é a possibilidade de definir uma mudança de nome do modelo, a fim de organizar melhor os arquivos de saída. Combinando a facilidade de uso com um grande número de funcionalidades úteis, o WinX DVD Ripper Platinum é um tudo-em-um e altamente personalizável aplicativo que ajuda você a ripar e fazer backup de seus DVDs com o mínimo de arquivo perda de qualidade.
 • Kişisel DVD Ripper Platinum DVD veya ISO görüntüleri ve video içeriği ayıklamak ve birden fazla çıkış biçimleri, AVI, FLV, MPEG, MP4 vb dönüştürmek sağlayan bir DVD kopyalama yazılımıdır. Uygun hem acemi ve ileri düzey kullanıcılar için yapar basit bir arayüz sağlar programı kullanmak için çok kolaydır. İlk olarak, istenen Disk, görüntü taramak için ya da rip istediğiniz klasör var. Daha sonra, birçok çıkış biçimleri, ortak olanlar aynı zamanda iPad, iPhone ve iPod gibi cihazlar için uyumlu formatları da dahil olmak üzere seçebilirsiniz, Apple TV, HTC ve Samsung Android. Buna ek olarak, seçilen bir video, ses dosyasını ayıklamak. Her bir çıkış türü için kullanılabilir birden fazla seçenek gibi ses ve görüntü kalitesi, ses düzeyi, örnekleme oranı, görüntü ayarları ve video çözünürlüğü gibi. İkiz görüntü ve ses zorlama-video senkronizasyonu da listede. Dönüştürme işlemi oldukça hızlı ve çok sayıda dosya kopyalama yapıyorsanız çok kullanışlı oluyor tamamlandığında, bilgisayarı kapatmak için seçebilirsiniz. Ayrıca, eğer fikrini değiştirirsen her zaman istediğiniz işlemi durdurabilirsiniz. Yedekler ve verilerinizi korumak için DVD kopyalama WinX DVD Ripper Platinum, kullanabileceğiniz belirli bir artı. Sadece ana İçerİĞİ ya da sadece bazı başlıklar kopyalayabilirsiniz. Ayrıca dahil ISO görüntü içine DVD altyazıları gibi süreç ayıklamak için imkanı vardır. Bu program fark kılan bir başka özelliği daha çıktı dosyalarını düzenlemek için yeniden adlandırma şablonu ayarlamak için olasılığı vardır. Kullanışlı özellikleri çok sayıda ile kullanım kolaylığı birleştiren, Kişisel DVD-rip ve en küçük dosya kalite kaybı ile DVD yedekleme yardımcı olan bir ve son derece özelleştirilebilir bir uygulama.
 • WinX DVD Ripper Platinum is a DVD ripping software that enables you to extract video content from DVDs or ISO images and convert it multiple output formats, such as AVI, FLV, WMV, MPEG, MP4, 3GP etc.

  The program is very easy to use, as it provides a simple interface, which makes it suitable for both beginner and advanced users. First, you have to browse for the desired disc, image or folder that you want to rip. Then, you can select one of the many output formats, including common ones but also compatible formats for devices such as iPad, iPhone and iPod, Apple TV, HTC and Samsung Android. In addition to this, you can extract the audio file from a selected video.

  For each output type, you have multiple options available, such as audio and video quality, volume, sample rate, image settings and video resolution. Deinterlacing and forcing audio-video synchronization are also on the list.

  The conversion process is rather fast and you can choose to shut down the computer when finished, which really comes in handy if you are ripping a large number of files. Furthermore, you can stop the process anytime you want if you changed your mind.

  A certain plus is that you can use WinX DVD Ripper Platinum for DVD copying, in order to create backups and protect your data. You can copy only the main content or just some titles. Also included is the possibility to extract the subtitles as well as process DVD discs into ISO images.

  Another feature that makes this program noticed is the possibility to set a renaming template, in order to better organize the output files.

  Combining ease of use with a large number of useful features, WinX DVD Ripper Platinum is an all-in-one and highly customizable application that helps you rip and backup your DVDs with minimum file quality loss.