• Tabtip On-Demand é uma aplicação útil que permite que você escreva utilizando um teclado virtual, que surge automaticamente quando você clica em um campo de preenchimento ou abrir editores de texto. Tabtip sob Demanda permite que você digite em casos você não tiver um teclado, com cliques do mouse ou dedo toca. Ele é adequado tanto para clássico desktops e dispositivos de tela de toque. Tabtip On-Demand é configurado de modo que, uma vez em execução, ele pode pedir o teclado na tela sempre que o cursor está em um campo de preenchimento. O aplicativo é executado no plano de fundo, mas o teclado que aparece quando você clica no ícone na bandeja do sistema ou na situação acima descrita. Ele pode ser uma alternativa adequada para um teclado físico. O básico do teclado contém o básico bandeja de letras, algarismos e sinais de pontuação, mas o software oferece três modos de escrever. O segundo implica dividir a tecla de bandejas em três seções, semelhante aos teclados ergonômicos: a letra grupo é dividido em dois setores, com o compacto dígitos definida entre eles. O terceiro modo de teclado semelhante desenho comprimidos, o que significa que tudo o que você precisa fazer é escrever as palavras com a mão. O software pode reconhecer a caligrafia e instantaneamente transformar o desenho em palavras digitadas. Ele oferece várias ferramentas para a correção, incluindo o desenho de letras individualmente, dividir ou juntar palavras e exclusão de entrada. Uma vez aberto, o software é executado no plano de fundo e não fechar, a menos que você selecione a opção dedicada. Em vez disso, você pode desativar por 10 minutos, 1 hora ou até que você reinicie o computador. Tabtip On-Demand pode facilmente substituir um teclado físico, pois você pode facilmente escrever palavras com a ajuda do mouse, ou alternar entre os modos de teclado. Tabtip On-Demand é um aplicativo versátil, uma vez que funciona em vários ambientes, incluindo o clássico ambientes de trabalho, na Modern UI Menu Iniciar ou em dispositivos de tela de toque. As chaves podem ser ativados com o mouse ou com um toque do dedo. O aplicativo pode facilmente substituir um teclado físico, devido à conveniente escrever e escrever e modos de interface agradável.
 • İsteğe bağlı Tabtip için yazdığınız alan ya da açık bir metin düzenleyicisi içinde bir dolgu tıkladığınızda otomatik olarak açılan bir sanal klavye kullanarak sağlayan yararlı bir uygulamadır. Tabtip Talep durumlarda bir klavye yok, fare ya da parmak dokunuşuyla bir tür sağlar. Her ikisi de klasik masaüstü ve dokunmatik ekranlı cihazlar için uygundur. Tabtip isteğe bağlı yani çalışmaya başladıktan sonra, imlecinizi-doldurma alanı içinde olduğunda ekranda klavye istemi olabilir yapılandırıldı. Simgesini sistem tepsisinde yukarıda belirtilen durumda veya tıkladığınızda uygulama arka planda çalışır, ama klavye açılır. Fiziksel bir klavye için uygun bir alternatif olabilir. Temel klavye harfler, rakamlar ve noktalama işaretleri temel tepsisi içerir, ancak yazılım yazarak üç modu sunuyor. İkinci üç bölüm, ergonomik klavye benzer içine anahtar tepsiler bölünmesi anlamına gelir: harf grubu iki sektörde bölünmüş, aralarında set kompakt basamak. Üçüncü klavye modu tablet çizim yapmanız gereken tek elle sözcüklere anlam benzer. Yazılım hat tanır ve anında yazılan kelimelere çizim dönüştürebilirsiniz. Düzeltme için bazı araçlar, tek tek harfleri çizim, bölme veya birleştirme kelime ve silme giriş sunmaktadır. Özel seçeneğini seçmezseniz, bir kez açıldığında, yazılım arka planda çalışır ve kapatmaz. Bunun yerine, bilgisayarı yeniden başlatın kadar 10 dakika, 1 saat veya devre dışı bırakabilirsiniz. Üzerinde Tabtip-Talep rahat ve kolay bir şekilde fare yardımıyla kelimeleri yazabilirsiniz yana fiziksel bir klavye yerine, ya da klavye modları arasında geçiş yapabilirsiniz. Çoklu ortamlar, klasik masaüstü dahil olmak üzere, Modern UI Başlat Menüsü dokunmatik ekran cihazlarda veya çalışır beri isteğe bağlı Tabtip çok yönlü bir uygulamadır. Tuşları fare parmak bir dokunuş ile ya da aktif hale getirilebilir. Uygulama kolayca fiziksel klavye, rahat yazım nedeniyle yerine ve modları ve hoş arayüzü yazılı.
 • Tabtip On-Demand is a useful application that enables you to type using a virtual keyboard that automatically pops up when you click on a fill-in field or open text editors. Tabtip On-Demand allows you to type in cases you do not have a keyboard, with mouse clicks or finger touches. It is suitable for both classic desktops and touch screen devices.

  Tabtip On-Demand is configured so that once running, it can prompt the keyboard on the screen whenever your cursor is in a fill-in field. The application runs in the background, but the keyboard pops up when you click on the icon in the system tray or in the above mentioned situation. It can be a suitable alternative for a physical keyboard.

  The basic keyboard contains the basic tray of letters, digits and punctuation signs, but the software offers three modes of typing. The second implies dividing the key trays into three sections, similar to ergonomic keyboards: the letter group is split in two sectors, with the compact digits set between them.

  The third keyboard mode resembles drawing tablets, meaning that all you need to do is write the words by hand. The software can recognize the calligraphy and instantly transform the drawing into typed words. It offers several tools for correction, including drawing the letters individually, splitting or joining words and deleting input.

  Once opened, the software runs in the background and does not close, unless you select the dedicated option. Instead, you may disable it for 10 minutes, 1 hour or until you restart the computer. Tabtip On-Demand can conveniently replace a physical keyboard, since you can easily type words with the help of the mouse, or switch between the keyboard modes.

  Tabtip On-Demand is a versatile application, since it works in multiple environments, including classic desktops, in the Modern UI Start Menu or on touch screen devices. The keys can be activated with the mouse or with a finger touch. The application can easily replace a physical keyboard, due to the convenient typing and writing modes and pleasant interface.