• Super Unicode Editor é um útil e fácil de usar solução de software que combina as duas mais importantes componentes, especificamente um editor de texto simples e um editor hexadecimal, tudo em um pacote. O programa é suficientemente fácil de entender e tratar, como ele permite que você abra qualquer documento que você deseja, apesar de ser criar principalmente para ficheiros binários que podem conter caracteres Unicode em vários formatos, nomeadamente UTF-8, UTF-16 ou UTF-32. Como tal, você pode escolher entre vários modos de visualização a partir do botão "Editar Formato de "menu", com "Automáticos", sendo a configuração padrão, mas também fornecendo-lhe, com opções como o 'Texto', 'Texto Com a Marcação' ou 'Binário', dependendo de qual deles melhor se adapta às suas necessidades. Super Unicode Editor pode ajudar a edição de arquivos binários apenas como um editor hexadecimal regular, mas a diferença é que ele permite que você visualize cada byte individuais no documento, como um personagem. Ao mesmo tempo, ele permite que você trabalhe com qualquer texto Unicode documento como faria em outros aplicativos semelhantes, por exemplo, o bloco de notas, oferecendo múltiplas funções: 'Copiar', 'Colar', 'Cortar', 'Apagar', 'Encontrar', 'Substituir', e outros. No entanto, ao contrário de outras ferramentas com funcionalidade semelhante, Super Unicode Editor é capaz de ler vários formatos Unicode. Além disso, em vez de exibir uma grade de bytes, o utilitário permite-lhe visualizar e editar arquivos que possuem uma grade de símbolos de comprimento variável como caracteres individuais, destacando-se o que actualmente está pairando sobre o que você pode distingui-lo mais fácil. Além de ser capaz de visualizar vários formatos Unicode, Super Unicode Editor pode também convertê-los, como um todo, em vários outros formatos, a saber: 'página de código', 'UTF-8', 'UTF-16', 'UTF-16 Big Endian', 'UTF-32', 'UTF-32 Big Endian" e "Código-Fonte". Para concluir, Super Unicode Editor é uma interessante aplicação e confiável, que pode facilmente ajudá-lo a modificar documentos binários, funcionando tanto como um texto e um editor hexadecimal que possui inúmeras funções e opções para ajudar você no seu trabalho.
 • Süper Unicode Editör iki önemli bileşenleri, özellikle basit bir metin editörü ve hex editörü, tek bir pakette birleştiren bir yazılım çözümü kullanmak için kullanışlı ve kolay. Programı istediğiniz herhangi bir belgeyi açmak için izin verir gibi anlamak ve işlemek için yeterince kolaydır, esas olarak çeşitli biçimlerde, yani UTF-8, UTF-16 veya 32 UTF Unicode karakterler içerebilir ikili dosyaları oluşturmak için olmasına rağmen. Bunun gibi, 'Düzen Biçim' menüsünden çeşitli görüntüleme modları arasından seçim, 'Otomatik' varsayılan ayar olarak, aynı zamanda Metin gibi seçenekler sunmak, 'Biçimlendirme' ya da 'İkili' İle Metin, ihtiyaçlarınıza en uygun hangi bağlı olabilir. Belgede bir karakter olarak her biri tek tek bayt görmenizi sağlar. süper Unicode Editör sıradan bir hex editör gibi ikili dosyaları düzenleme konusunda size yardımcı olabilir, ama fark var. Aynı zamanda, diğer benzer uygulamalar, örnek için Not Defteri gibi herhangi bir Unicode metin belgesi ile çalışmak için birden fazla fonksiyonları sunuyor: 'Kopyala', 'Yapıştır', 'Kes', 'Sil', 'Bul','', ve diğerleri değiştirmenizi sağlar. Ancak, benzer işlevlere sahip diğer araçları aksine, Süper Unicode Editör birkaç Unicode formatlarını okuma yeteneğine sahiptir. Ayrıca, oldukça bayt kılavuz görüntüleme, programı bireysel karakterler olarak değişken uzunlukta sembolleri bir kılavuz özelliği bu dosyaları görüntülemek ve düzenlemek için olanak sağlar, şu anda üzerinde gezinip çok daha kolay ayırt edebilirsiniz bir vurgulama. Birden çok Unicode biçimleri görüntülemek için güçlü olmak dışında, Süper Unicode Editör de onları dönüştürmek, bir bütün olarak, diğer biçimleri içine, yani: 'Kod', 'UTF-8', 'UTF-8', 'UTF-16 Büyük Endian', 'UTF-32', 'UTF-32 Büyük İndian' ve 'Kaynak Kodu'. Sonuç olarak, Süper Unicode Editör kolayca ikili belgeleri değiştirerek size yardımcı olmak, bir metin ve işinizde size yardımcı olmak için çeşitli fonksiyonları ve seçenekleri özellikleri bir onaltılık editörü olarak hem de işleyen bu ilginç ve güvenilir bir uygulamadır.
 • Super Unicode Editor is a useful and easy to use software solution that combines two important components, specifically a simple text editor and a hex editor, all in one package.

  The program is sufficiently easy to understand and handle, as it allows you to open any document you want, despite it being create mainly for binary files which might contain Unicode characters in various formats, namely UTF-8, UTF-16 or UTF-32. As such, you can choose from several viewing modes from the 'Edit Format' menu, with 'Automatic' being the default setting, but also providing you with options like 'Text', 'Text With Markup' or 'Binary', depending on which one best suits your needs.

  Super Unicode Editor can assist you in editing binary files just like a regular hex editor, but the difference is that it lets you view each individual byte in the document as a character. At the same time, it allows you to work with any Unicode text document as you would in other similar applications, for instance Notepad, offering multiple functions: 'Copy', 'Paste', 'Cut', 'Delete', 'Find', 'Replace', and others.

  However, unlike other tools with similar functionality, Super Unicode Editor is capable of reading several Unicode formats. Additionally, rather than displaying a grid of bytes, the utility enables you to view and edit files that feature a grid of symbols of variable length as individual characters, highlighting the one you are currently hovering over so you can distinguish it easier.

  Aside from being able to view multiple Unicode formats, Super Unicode Editor can also convert them, as a whole, into several other formats, namely: 'Codepage', 'UTF-8', 'UTF-16', 'UTF-16 Big Endian', 'UTF-32', 'UTF-32 Big Endian' and 'Source Code'.

  To conclude, Super Unicode Editor is a interesting and reliable application that can easily assist you in modifying binary documents, functioning both as a text and a hexadecimal editor that features numerous functions and options to help you in your work.