• Amostragem refere-se ao uso de uma parte de uma gravação de áudio em outra gravação de áudio diferente. Desde a década de 1970, esta técnica tem ajudado a moldar a evolução da música popular, especialmente quando se trata de gêneros como pop, hip-hop e música eletrônica. Os anos 1980 viram a ascensão do sampler como um instrumento; sintetizadores que usaram esta técnica (em vez de depender de osciladores) eram mais acessíveis do que os primeiros sintetizadores analógicos e soavam mais realistas. Flash forward to the present, when the advancement of music software has made music creation even more accessible than samples ever did. No entanto,a técnica ainda é amplamente utilizada em muitos gêneros. Se você está procurando maneiras em que você pode introduzir amostras em suas produções, então você deve dar amostra Serato uma tentativa. Se alguma vez se interessou por DJing, já ouviu falar de Serato DJ Pro. Seu programa é uma escolha de topo para muitos DJs digitais, então é um pouco surpreendente ver o nome associado com uma ferramenta de produção de música. Ou será? É seguro dizer que se você já usou Serato DJ, então a interface de Serato Sample vai parecer familiar. Os arquivos de áudio que você carrega serão exibidos usando o mesmo tipo de forma de onda colorida do software DJ. Além disso, marcadores cue são usados para exibir o início de uma amostra. Você pode carregar qualquer arquivo de áudio e configurar até 16 pontos de amostra na pista. Então você pode facilmente jogá-los com a ajuda do seu controlador MIDI, diretamente em seu DAW. Este processo permite que você se torne realmente criativo com uma faixa amostrada, mas também acelerar o seu fluxo de trabalho, uma vez que você se acostumar a ele. A amostra de Serato também permite controlar o ataque, a liberação e o nível de uma amostra, mas também adicionar um filtro. Você pode mudar a chave da parte de áudio, mas também esticar o tempo e reproduzi-lo em reverso. Só posso concluir que a amostra de Serato é uma ferramenta fácil de usar e um grande plugin para os produtores que querem tirar o máximo partido da amostragem.
  • Örnekleme, bir ses kaydının bir bölümünün başka bir farklı ses kaydında kullanılması anlamına gelir. 1970'lerden bu yana, bu teknik, özellikle pop, hip-hop ve elektronik dans müziği gibi türler söz konusu olduğunda popüler müziğin evrimini şekillendirmeye yardımcı oldu. 1980'ler, örnekleyicinin yükselişini bir araç olarak gördü; Bu tekniği kullanan synth'ler (osilatörlere güvenmek yerine) ilk analog synth'lerden daha uygun fiyatlı ve kulağa daha gerçekçi geliyordu. Müzik yazılımının ilerlemesinin müzik yaratmayı örneklerin yaptığından daha erişilebilir hale getirdiği günümüze gelin. Bununla birlikte, teknik hala birçok türde yaygın olarak kullanılmaktadır. Üretimlerinize örnekler ekleyebileceğiniz yollar arıyorsanız, Serato Sample'ı denemelisiniz. Daha önce DJ'lik yapmakla ilgilendiyseniz, kesinlikle Serato DJ Pro'yu duymuşsunuzdur. Programları, birçok dijital DJ için en iyi seçimdir, bu nedenle, bir müzik prodüksiyon aracıyla ilişkili adı görmek biraz şaşırtıcıdır. Yoksa öyle mi? Serato DJ'i daha önce kullandıysanız, Serato Sample’ın arayüzünün tanıdık geleceğini söylemek güvenlidir. Yüklediğiniz ses dosyaları, DJ yazılımındaki aynı türde renkli dalga formu kullanılarak görüntülenecektir. Ayrıca, bir örneğin başlangıcını görüntülemek için ipucu işaretçileri kullanılır. Herhangi bir ses dosyasını yükleyebilir ve parçada 16'ya kadar örnek noktası ayarlayabilirsiniz. Daha sonra MIDI denetleyicinizin yardımıyla bunları doğrudan DAW'nizde kolayca çalabilirsiniz. Bu süreç, örneklenmiş bir parça ile gerçekten yaratıcı olmanızı sağlar, ancak buna alıştığınızda iş akışınızı da hızlandırır. Serato Örneği ayrıca bir numunenin saldırısını, salınımını ve seviyesini kontrol etmenize, aynı zamanda bir filtre eklemenize de olanak tanır. Ses bölümünün anahtarını kaydırabilir, aynı zamanda zamanını uzatabilir ve ters yönde çalabilirsiniz. Sadece Serato Sample'ın kullanımı kolay bir araç ve örneklemeden en iyi şekilde yararlanmak isteyen üreticiler için harika bir eklenti olduğu sonucuna varabilirim.
  • Sampling refers to the use of a portion of an audio recording in another different audio recording. Ever since the 1970s, this technique has helped shape the evolution of popular music, especially when it comes to genres such as pop, hip-hop, and electronic dance music. The 1980s have seen the rise of the sampler as an instrument; synths that used this technique (instead of relying on oscillators) were more affordable than the first analog synths and sounded more realistic.

    Flash forward to the present, when the advancement of music software has made music creation even more accessible than samples ever did. Nevertheless, the technique is still widely used throughout many genres. If you’re looking for ways in which you can introduce samples into your productions, then you should give Serato Sample a try.

    If you’ve ever been interested in DJing, then you have surely heard of Serato DJ Pro. Their program is a top choice for many digital DJs, so it’s a bit surprising to see the name associated with a music production tool. Or is it?

    It’s safe to say that if you’ve ever used Serato DJ, then Serato Sample’s interface will look familiar. The audio files you load will be displayed using the same type of colorful waveform from the DJ software. Also, cue markers are used to display the beginning of a sample. You can load any audio file and set up to 16 sample points on the track. Then you can easily play them with the help of your MIDI controller, directly into your DAW. This process allows you to get really creative with a sampled track, but also quicken your workflow once you get used to it.

    Serato Sample also allows you to control the attack, release, and level of a sample, but also add a filter. You can shift the key of the audio portion, but also time-stretch it and play it in reverse. I can only conclude that Serato Sample is an easy-to-use tool and a great plugin for producers who want to get the most out of sampling.