• O Sistema do PC Tweak para o Windows é a melhor ferramenta para a modificação de configurações do sistema os sistemas operacionais Microsoft Windows. Ajustando um sistema operacional refere-se à modificação de software, hardware ou outras definições que afectam a forma como o sistema operacional funciona. Eles são de nível de registro de configurações que podem ser modificadas sem a dor de pesquisa através de um registro do Windows. Alguns Ajustes podem determinar o que é exibido na área de trabalho. Outros ajustes podem determinar quais programas estão disponíveis no Menu Iniciar. Seja qual for o Tweak, ter controle sobre eles, significa que você tem mais controle sobre seu sistema operacional e como funciona o computador. Este manual vai ajudar você a navegar pelo Sistema de PC Tweak para Windows, compreender como pesquisar e aplicar Ajustes, o download de atualizações, e definir PC System Tweak para o Windows preferências. Ele também irá fornecer informações sobre o Sistema do PC Tweak para o Windows Garantias e Suporte, bem como uma lista dos disponíveis atualmente Ajustes.Sistema de PC Tweak para o Windows usa um Windows XP interface para fornecer a você acesso a mais de 300 Ajustes para os sistemas operacionais Microsoft Windows. Estes ajustes podem ser aplicados para o Windows núcleo de recursos do sistema operacional.A interface simples permite acesso rápido às configurações que afetam a velocidade, a segurança, a eficiência e a conveniência do seu computador, PC Sistema de Tweak para o Windows também inclui ajustes para muitos aplicativos de software. Com Sistema de PC Tweak para Windows, você pode controlar seu sistema Windows, Ele inclui muitos poderosa de ajustes e oculta as configurações do Registro. Limitações: ■ Algumas funções estão desabilitadas.
 • Windows için PC Sistem Tweak, Microsoft Windows işletim sistemlerinde sistem ayarlarını değiştirmek için en iyi araçtır. İşletim sistemine verdiği işletim sisteminin nasıl çalıştığını etkileyen yazılım, donanım veya diğer ayarları değiştirmek anlamına gelir. Windows kayıt defteri üzerinden arama ağrısı olmadan değiştirilebilir kayıt seviyesi ayarı vardır. Bazı değişiklikler masaüstünde ne gösterileceğini belirler. Diğer Ayarlamalar programları Başlat Menüsünden kullanılabilir belirlemek olabilir. Tweak ne olursa olsun işletim sistemi üzerinde daha fazla kontrol ve bilgisayarınızı nasıl çalışır, onları kontrol etmekten demektir. Bu kılavuz, Windows için PC Sistem Tweak gezinmek, Düzenlemeler, download güncellemeleri aramak ve uygulamak için nasıl anlamak, ve Windows tercihler için PC Sistem Çimdik olacaktır. Ayrıca şu anda mevcut Düzenlemeler PC Sistemi Windows Tweak Garanti ve Destek olarak bir liste hakkında bilgi verecektir.Windows için PC Sistem Tweak, Microsoft Windows işletim sistemleri için 300 üzerinden Tweaks erişim sağlamak için Windows XP arabirimi kullanır. Bu düzenlemeler, Windows çekirdek işletim sistemi özellikleri için uygulanabilir.Basit Kullanıcı Arayüzü bilgisayarınızın hız, güvenlik, verimlilik ve kolaylık etkileyen ayarları hızlı erişim sağlar, Windows için PC Sistem Tweak, aynı zamanda birçok bilinen yazılım uygulamaları için düzenlemeler içeriyor. Windows sistem kontrol edebilirsiniz Windows için PC Sistem Tweak, çok güçlü düzenlemeler ve gizli Kayıt defteri ayarlarını içerir. Sınırlamalar: ? Bazı özellikleri devre dışı bırakılır.
 • The PC System Tweak for Windows is the best tool for modifying system settings in the Microsoft Windows operating systems.

  Tweaking an operating system refers to modifying software, hardware, or other settings that affect how the operating system works. They are registry-level settings that can be modified without the pain of searching through a Windows registry.

  Some Tweaks may determine what is shown on the desktop. Other tweaks may determine what programs are available in the Start Menu. Whatever the Tweak, having control over them means you have more control over your operating system and how your computer works.

  This manual will help you navigate PC System Tweak for Windows, understand how to search and apply Tweaks, download updates, and set PC System Tweak for Windows preferences.

  It will also provide you with information about PC System Tweak for Windows Warranties and Support as well as a list of the currently available Tweaks.PC System Tweak for Windows uses a Windows-XP interface to provide you access to over 300 Tweaks for the Microsoft Windows operating systems.

  These tweaks can be applied to Windows core operating system features.The simple user interface enables fast access to settings that affect the speed, security, efficiency, and convenience of your computer, PC System Tweak for Windows also includes tweaks for many known software applications.

  With PC System Tweak for Windows you can control your Windows system, It includes many powerful tweaks and hidden Registry settings.

  Limitations:

  ■ Some features are disabled.