• O OpenOffice Calc ODS Arquivo de Backup Auto Save Software pode criar automaticamente cópias do ficheiro que está actualmente a trabalhar no OpenOffice Calc. O programa permite que você para realizar o seu trabalho sem se preocupar com o que você precisa constantemente salvar seu progresso. Ele pode automaticamente salvar o documento no intervalo especificado. O OpenOffice Calc ODS Arquivo de Backup Auto Save Software é projetado para ajudar você ao criar ou editar uma folha de cálculo no OpenOffice Calc. O programa pode criar um arquivo de backup no intervalo desejado, assegurando que qualquer progresso é salvo automaticamente em um documento separado. O processo é facilmente personalizável, pois o programa permite que você gire o backup automático activar ou desactivar a função a qualquer momento. Você pode salvar os arquivos de backup no mesmo local com os documentos originais ou em um caminho diferente, que você precisa especificar. O OpenOffice Calc ODS Arquivo de Backup Auto Save Software permite que você defina a criação do arquivo com intervalo de 30 segundos em até 24h. Basta selecionar a opção desejada da lista e certifique-se de que a função está activada. As alterações são aplicadas automaticamente e você poderá visualizar o tempo restante até o próximo arquivo é gerado. Você pode configurar o programa para criar um arquivo único e atualizá-lo de acordo ou gerar um novo documento em cada cópia de segurança. O programa pode criar correspondente cópias de segurança para cada nova folha de cálculo que você começar a trabalhar. O OpenOffice Calc ODS Arquivo de Backup Auto Save Software mantém o registro de atividades em um cache temporário e permite que você visualize ou copiá-lo para a área de transferência. Além disso, você pode configurar o programa para iniciar junto com o Windows e abrir no formulário minimizado na bandeja do sistema. Além disso, o programa pode inserir a data/hora no ficheiro de cópia de segurança.
 • OpenOffice Calc Yazılımı Kaydetmek Yedekleme Dosyası Otomatik olarak şu anda OpenOffice Calc üzerinde çalıştığınız dosyanın bir kopyasını oluşturabilirsiniz ODS. Programı Sürekli ilerleme kaydetmek için gereken endişelenmeden işinizi yürütmek sağlar. Otomatik olarak belirtilen aralıkta belgeyi kaydedin. OpenOffice Calc Yedekleme Dosya Otomatik Kaydet Yazılım OpenOffice Calc bir çalışma sayfası oluştururken ya da düzenlerken size yardımcı olmak için tasarlanmıştır ODS. Program istenen aralıklarla yedekleme dosyası oluşturmak, yaptığınız herhangi bir ilerleme otomatik olarak ayrı bir belge olarak kaydedilmesini sağlamak. Program herhangi bir zamanda açık veya kapalı otomatik yedekleme fonksiyonu kapatabilirsiniz beri süreci kolayca özelleştirilebilir. Belirtmek gerekir ki, orijinal belge ile aynı konuma farklı bir yol, bir at veya yedekleme dosyaları kaydedebilirsiniz. OpenOffice Calc 24 saat için 30 saniye aralığı dosya oluşturma ayarlamanızı sağlar Yedekleme Dosya Otomatik Kaydet Yazılım ODS. Sadece listeden istediğiniz seçeneği seçin ve fonksiyonunun açık olduğundan emin olun. Değişiklikler otomatik olarak uygulanır ve bir sonraki dosya oluşturulur kadar kalan zamanı görebilirsiniz. Tek bir dosya oluşturmak ve buna göre güncelleme veya yedekleme her yeni bir belge oluşturmak için programı ayarlayabilirsiniz. Program çalışmaya başlamadan her yeni tablo için ilgili yedeklemeler yaratabilir. OpenOffice Calc geçici bir önbellek aktivite günlüğünü tutar Yedekleme Dosya Otomatik Kaydet Yazılım ODS ve görüntülemek veya panoya kopyalayın sağlar. Ayrıca, Windows ile açın simge durumuna küçültülmüş formu başlatmak için, sistem tepsisinde program ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, programı yedekleme dosyasında tarih/saat ekleyebilirsiniz.
 • OpenOffice Calc ODS Backup File Auto Save Software can automatically create copies of the file you are currently working on in OpenOffice Calc. The program allows you to carry out your work without worrying that you need to constantly save your progress. It can automatically save the document at the specified interval.

  OpenOffice Calc ODS Backup File Auto Save Software is designed to help you when creating or editing a worksheet in OpenOffice Calc. The program can create a backup file at the desired interval, ensuring that any progress you make is automatically saved in a separate document.

  The process is easily customizable since the program allows you to turn the automatic backup function on or off at any time. You may save the backup files at the same location with the original documents or at a different path, one that you need to specify.

  OpenOffice Calc ODS Backup File Auto Save Software allows you to set the file creation interval from 30 seconds up to 24h. You simply need to select the desired option from the list and make sure that the function is turned on. The changes are automatically applied and you may view the time remaining until the next file is generated.

  You may set the program to create a single file and update it accordingly or generate a new document at each backup. The program can create corresponding backups for each new spreadsheet you start working on.

  OpenOffice Calc ODS Backup File Auto Save Software maintains the activity log in a temporary cache and allows you to view or copy it to clipboard. Moreover, you can set the program to start with Windows and open in minimized form, in the system tray. Additionally, the program can insert the date/time in the backup file.