• Ontrack EasyRecovery Professional é uma aplicação avançada especializado na recuperação de arquivos perdidos ou apagados de discos rígidos, unidades ópticas ou dispositivos de armazenamento removíveis. Além disso, o programa é capaz de recuperar formatados, perdidos ou unidades danificadas. O software faz uso de um assistente integrado que vem a calhar especialmente para novatos, como eles são oferecidos orientação durante todo o processo de configuração. Ontrack EasyRecovery Professional oferece a você a possibilidade de selecionar a mídia que melhor se adequa ao seu problema de perda de dados, nomeadamente a unidade de disco rígido (sejam eles internos ou externos, dispositivos de armazenamento), dispositivo de memória (por exemplo: SD, CF, MMC, ligado via USB ou Firewire), mídia óptica (por exemplo, CD, DVD), multimedia/dispositivo móvel (câmera digital, MP3 player, smartphone), ou sistema RAID. Se você optar por recuperar dados de discos rígidos, você pode selecionar o volume que você deseja digitalizar. O que é mais, você pode escolher o cenário de recuperação a partir de várias opções pré-definidas, tais como explorar um volume válido em uma interface semelhante ao Explorer (sem processo de digitalização é necessário), procurar por arquivos apagados acidentalmente, recuperar dados de um volume formatado (o processo pode levar algum tempo, como a ferramenta de varredura de cada bloco de um volume em detalhes), a diagnosticar problemas no disco relacionadas a blocos defeituosos, bem como o trabalho com um conjunto útil de ferramentas utilizadas para criação de imagens de disco e de manipulação. Para cada um dos cenários acima mencionados, o aplicativo permite que você selecione o desejado partições, a saber, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS/HFS+, EXT2, EXT3, e os sistemas de ficheiros ISO9660. Um passo útil incluída no processo de recuperação permite rever as configurações configurações feito até agora e voltar para alterar uma das opções ou continuar com a operação. Você pode pausar a tarefa de verificação e procurar toda a coleção de arquivos restaurados usando a interface do Explorer. Você pode visualizar as miniaturas e detalhes adicionais sobre cada item, tais como nome, tipo, tamanho, data de modificação, IDENTIFICAÇÃO e sistema de arquivos, confira os logs para obter informações adicionais, bem como selecionar os arquivos que você pretende salvar no disco. Ontrack EasyRecovery Professional ajuda você a recuperar dados de e-mail, visualizar informações sobre o assunto, remetente, data e outros detalhes, e imprimir ou salvar as informações. Ele oferece suporte para os seguintes softwares: Outlook Express, Outlook, Eudora, Mozilla, Becky! Internet Mail e Windows Live Mail. Deixando de lado seus poderosos recursos de recuperação, o utilitário ajuda você a visualizar informações detalhadas sobre cada disco, tais como volume de som, de sistema de arquivo, capacidade e espaço livre, e criar arquivos VHD com fixo ou dinâmico tamanho. Outros extras ferramentas incluem a possibilidade de gerar relatórios que podem ser impressos ou exportados para texto sem formatação formato de arquivo e verifique as propriedades para o disco selecionado (e.g. nome, identificador, tipo de disco, partição de tipo, tamanho, tamanho do bloco, contagem de bloqueio). Ontrack EasyRecovery Professional vem com um conjunto dedicado de parâmetros, projetado especificamente para ajudar você a aplicar os filtros de extensões de arquivo, nomeadamente de imagem (ex: JPG, MPO, PCX), vídeo (e.g. MP4, M2TS), de áudio (por exemplo, WAV, MID), aplicação (e.g. EXE, DOC, XLS, PUB), Office (por exemplo, DOC, XLS, PPT), ou arquivos de texto (HTM). Além disso, você pode selecionar manualmente os tipos de ficheiro pretendidos. Outras características notáveis a pena ser mencionado permitem-lhe limitar o processo de digitalização para um determinado intervalo de disco, para acelerar o processo e reduzir o número de ficheiros detectados em grandes discos, pule de blocos usados pelo sistema de arquivos para um determinado volume, activar o arquivo automático renomeando opção, ignore todos os erros durante o scan, e escolher entre diferentes limpeza e modos de escrever zeros, números aleatórios). Tudo em tudo, Ontrack EasyRecovery Professional fornece uma abordagem user-friendly e um avançado feature pack para ajudar você a recuperar arquivos apagados. Os novatos podem seguir o passo-a-passo e facilmente obter acesso a dados perdidos, enquanto que usuários avançados podem configurar em detalhe o processo.
 • Ontrack EasyRecovery Professional sabit diskler, optik sürücüler veya çıkarılabilir depolama aygıtları kayıp veya silinen dosyaları kurtarma konusunda uzmanlaşmış bir uygulamadır. Ayrıca, programı biçimlendirilmiş, kayıp ya da bozuk sürücüler kurtarmak mümkün. Yazılım tüm yapılandırma süreci boyunca rehberlik teklif olarak kullanışlı özellikle çaylaklar için geliyor, yerleşik bir sihirbaz kullanır. Ontrack EasyRecovery Profesyonel ortam (iç ya da dış depolama aygıtları) veri kaybı sorunu en iyi uyan, yani sabit disk, bellek aygıtı (örneğin: SD, CF, MMC, USB veya Firewire üzerinden bağlı), (dijital kamera, MP3 çalar, akıllı telefon) optik medya (örneğin CD, DVD), multimedya/mobil cihaz, işletim sistemini seçmek için imkanı verir. Eğer sabit disk veri kurtarmak için seçerseniz, tarama yapmak istediğiniz birimi seçmek için izin verilir. Dahası, birkaç hazır seçenek gibi (tarama süreci gereklidir)-arayüzü gibi bir Explorer içinde geçerli bir ses keşfetmek gibi kurtarma senaryosu seçebilirsiniz, yanlışlıkla silinen dosyaları aramak, biçimlendirilmiş bir birimdeki verileri kurtarmak (işlemi aracı bozuk bir blok, disk görüntüleme ve manipülasyon için kullanılan araçlar kullanışlı bir set yanı sıra iş ile ilgili detaylı bir ses her blok, disk sorunları teşhis taraması biraz zaman alabilir). Söz konusu senaryoların her biri için, bu uygulama 16 istediğiniz bölümleri, yani, FAT, FAT32, NTFS, HFS/HFS+, EXT2, EXT2 ve ISO9660 dosya sistemlerini seçmenize olanak sağlar. Kurtarma sürecine dahil yararlı bir adım şimdiye kadar yapılan yapılandırma ayarları gözden geçirmek ve geri seçeneklerden birini değiştirmeye veya işlemi ile devam sağlar. Explorer arayüzü kullanarak dosyaları geri toplama boyunca tarama görevi ve Gözat duraklatmak. Her madde hakkında küçük ve ekstra ayrıntıları, ad, tür, boyut, değiştirilme tarihi, NUMARASI ve dosya sistemi gibi görüntüleyebilir, dosyaları seçmek gibi bir diske kaydetmek istediğiniz ek bilgi için günlükleri kontrol edebilirsiniz. Ontrack EasyRecovery Profesyonel e-posta veri, bu konu hakkında daha fazla bilgi Gönderen, tarih ve diğer ayrıntılar kurtarmak ve baskı veya bilgileri kaydetmek yardımcı olur. Aşağıdaki yazılım: Outlook Express, Outlook, Eudora, Mozilla, Becky için destek sağlar. Internet Mail ve Windows Live Mail. Güçlü kurtarma özellikleri bir kenara bırakarak, bu programı her disk hakkında ayrıntılı bilgi, örneğin, birim, dosya sistemi, kapasite ve boş alan olarak görmek, ve sabit ya da dinamik boyutu ile ALAKALI dosyalar oluşturmanıza yardımcı olur. Diğer ekstra araçlar baskılı veya düz metin dosyası biçimi için verilen (örneğin isim, tanımlayıcı, disk türü, bölüm türü, boyutu, blok boyutu, kilit sayısı) seçilen disk için özellikler kontrol edilebilir raporlar oluşturmak için olasılığı vardır. Ontrack EasyRecovery Professional özellikle dosya uzantıları, yani görüntü (örneğin JPG, RAW + RAPİDSHARE), video (örneğin, MP4, MTS) tarafından filtre uygulama, ses (örneğin WAV, MİD), (örneğin EXE, DOC, EXCEL, PUB) uygulama, (örneğin Word, EXCEL, PowerPoint) Ofis veya metin dosyaları (HTM) yardım etmek için tasarlanmış özel parametreleri bir dizi geliyor. Ayrıca, el ile istediğiniz dosya türlerini seçebilirsiniz. Diğer önemli özellikleri, süreci hızlandırmak için ve çok büyük diskler üzerinde tespit edilen dosya sayısını azaltmak amacıyla diskin belli bir aralıkta tarama işlemini sınırlamak için izin konuşulmaya değer, dosya sistemi tarafından belirli bir hacim için kullanılan, atla blokları otomatik dosya adlandırma seçeneği etkinleştirmek, tarama sırasında tüm hataları görmezden, ve (yazma sıfır, rasgele sayılar) farklı silme modu arasında seçim. Tüm Ontrack EasyRecovery Professional, silinen dosyaları kurtarmak yardımcı olmak için kullanıcı dostu bir yaklaşım ve gelişmiş bir özellik paketi sağlar. Çaylaklar güç kullanıcıları ayrıntılı olarak süreç yapılandırma olsa adım kolayca kayıp verilere erişim kazanmak yaklaşım adım ve takip edebilir.
 • Ontrack EasyRecovery Professional is an advanced application specialized in recovering lost or deleted files from hard drives, optical drives or removable storage devices. Additionally, the program is able to recover formatted, lost or damaged drives.

  The software makes use of a built-in wizard which comes in handy especially for rookies, as they are offered guidance throughout the entire configuration process.

  Ontrack EasyRecovery Professional gives you the possibility to select the media that best fits your data loss problem, namely hard drive (be they internal or external storage devices), memory device (for example: SD, CF, MMC connected via USB or Firewire), optical media (e.g. CD, DVD), multimedia/mobile device (digital camera, MP3 player, smartphone), or RAID system.

  If you opt for recovering data from hard drives, you are allowed to select the volume that you want to scan.

  What’s more, you can choose the recovery scenario from several preset options, such as explore a valid volume in an Explorer-like interface (no scanning process is required), look for accidently deleted files, recover data from a formatted volume (the process may take some time as the tool scans every block of a volume in detail), diagnose disk problems related to bad blocks, as well as work with a handy set of tools used for disk imaging and manipulation.

  For each of the aforementioned scenarios, the application lets you select the desired partitions, namely FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS/HFS+, EXT2, EXT3, and ISO9660 file systems.

  A useful step included in the recovery process allows you to revise the configurations settings made so far and go back to change one of the options or continue with the operation.

  You may pause the scanning task and browse throughout the collection of restored files using the Explorer interface. You can view thumbnails and extra details about each item, such as name, type, size, modified date, ID and file system, check out logs for additional information, as well as select the files that you want to save on the disk.

  Ontrack EasyRecovery Professional helps you recover email data, view info about the subject, sender, date and other details, and print or save the information. It provides support for the following software: Outlook Express, Outlook, Eudora, Mozilla, Becky! Internet Mail and Windows Live Mail.

  Leaving aside its powerful recovery features, the utility helps you view detailed information about each disk, such as volume, file system, capacity and free space, and create VHD files with fixed or dynamic size.

  Other extras tools include the possibility to generate reports which can be printed or exported to plain text file format and check out the properties for the selected disk (e.g. name, identifier, disk type, partition type, size, block size, lock count).

  Ontrack EasyRecovery Professional comes with a set of dedicated parameters designed specifically for helping you apply filters by file extensions, namely image (e.g. JPG, MPO, PCX), video (e.g. MP4, M2TS), audio (e.g. WAV, MID), application (e.g. EXE, DOC, XLS, PUB), Office (e.g. DOC, XLS, PPT), or text files (HTM). Additionally, you may manually select the desired file types.

  Other notable features worth being mentioned enable you to limit the scan process to a certain range of the disk in order to speed up the process and reduce the number of detected files on very large disks, skip blocks used by the file system for a given volume, enable the automatic file renaming option, ignore all errors during the scan, and choose between different wiping modes (write zeros, random numbers).

  All in all, Ontrack EasyRecovery Professional provides a user-friendly approach and an advanced feature pack for helping you recover deleted files. Rookies may follow the step-by-step approach and easily gain access to lost data, while power users may configure the process in detail.