• nanoCAD é uma poderosa aplicação de CAD que oferece todas as ferramentas necessárias para preparar técnicos em 2D planos e projetos. Ele exibe uma interface clássica, para uma aplicação deste tipo. Você pode até dizer muito bem se assemelha a uma versão anterior do popular aplicativo AutoCAD. Todas as ferramentas que são usadas frequentemente são colocados e organizados em barras de ferramentas que você pode livremente reorganizar para criar o ambiente de trabalho que melhor lhe convier. Se você está tentando nanoCAD pela primeira vez, ele pode ficar um pouco confuso, vendo como ele exibe um número muito grande de ícones de ferramentas. Eles podem ser um pouco confuso no começo, mas uma vez que você começar a usá-los, você leva pouco tempo para aprendê-las. nanoCAD oferece um grande número de ferramentas de precisão que pode acelerar a implementação e a eliminar as imprecisões. Você também pode obter o bem conhecido e altamente útil SNAP e funções de OSNAP, assim como linhas de rastreamento. Com ele você é capaz de criar e editar gráficos vetoriais e de elementos complexos. nanoCAD também fornece-lhe com viewports que permitem que você trabalhe com modelos em 2D e 3D modos. A criação de uma malha 3D é um recurso que também é implementada no aplicativo. Se você encontrar-se trabalhando em um projeto grande e você precisa da opinião de um colega ou a sua entrada no projeto, nanoCAD permite que você salve seu trabalho em o amplamente usado o formato DWG. Este torna-se muito conveniente e prático, quando outras pessoas usam diferentes aplicativos que não suportam arquivos DWG. Um recurso que é mais útil, mas leva tempo para dominar e é principalmente para usuários avançados é a utilização da 'Linha de Comando'. Ele permite a entrada de comandos, pontos, linhas e números, mas também oferece suporte a expressões matemáticas. No encerramento, nanoCAD é muito prático da aplicação do CAD que oferece a você básica e de potência-características do usuário que está garantido para ajudá-lo a criar planos detalhados que você precisa.
 • nanoCAD seni 2D teknik plan ve projeleri hazırlamak için gereken tüm araçları sunan güçlü bir CAD uygulamasıdır. Bu tür bir uygulama için klasik bir arayüz görüntüler. Çok popüler ürünlerini uygulamasının önceki bir sürümünü benzer bile söyleyemiyorsun. Sık kullanılan tüm araçlar yerleştirilir ve özgürce size en uygun çalışma ortamını oluşturmak için yeniden düzenleyebilirsiniz hangi araç çubukları düzenlenir. Eğer ilk kez nanoCAD çalışıyorsan, biraz ezici aracı simgeler çok sayıda görüntüler görüyorum. İlk ama onları kullanmaya başladıktan sonra, biraz zaman aldığını öğrenmek için onlara biraz kafa karıştırıcı olabilir. nanoCAD seni uygulanmasını hızlandırmak ve yanlışlıklar ortadan kaldıracak hassas aletler, çok sayıda bulunmaktadır. Ayrıca iyi bilinen ve son derece faydalı SNAP, OSNAP işlevlerinin yanı sıra izleme satırları. Bu vektör grafik ve karmaşık öğeleri oluşturmak ve düzenlemek edebiliyoruz. nanoCAD ayrıca modeller üzerinde hem 2D hem de 3D modlarında çalışmak için izin görüş sağlar. Ayrıca bu uygulama uygulanan bir özellik 3D bir örgü oluşturuyor. Eğer büyük bir proje üzerinde çalışmak ve yaygın olarak kullanılan ÇİZ biçimde tüm çalışmalarınızı kaydetmenizi sağlar nanoCAD proje arkadaşı ya da giriş onun görüşüne ihtiyacımız var. Diğer insanlar ÇİZ dosyaları destekleyen farklı uygulamalar kullanırken gayet kullanışlı ve pratik yapar. En yararlı olur ama bir özelliği öğrenmek zaman alır ve çoğunlukla ‘Komut Satırı kullanımı gelişmiş kullanıcılar içindir. Giriş komutları, nokta, çizgi ve sayılar izin verir ama aynı zamanda matematiksel ifadeleri destekler. Son olarak, nanoCAD gerekir ayrıntılı planları oluşturmak için güvence altına alınmış temel ve güç kullanıcı özellikleri sağlayan çok pratik bir CAD uygulamasıdır.
 • nanoCAD is a powerful CAD application that offers you all the tools you need to draft 2D technical plans and blueprints.

  It displays a classic interface for an application of this kind. You can even say it very well resembles an earlier version of the popular AutoCAD application. All the tools that are often used are placed and organized into toolbars which you can freely rearrange to create the working environment that suits you best.

  If you’re trying nanoCAD for the first time, it can get a bit overwhelming seeing as how it displays a very large number of tool icons. They can be a bit confusing at first but once you start using them, it takes you little time to learn them.

  nanoCAD offers you a large number of precision tools that can speed up implementation and eliminate inaccuracies. You also get the well known and highly useful SNAP and OSNAP functions, as well as tracking lines.

  With it you are able to create and edit vector graphics and complex elements. nanoCAD also provides you with viewports that enable you to work on models in both 2D and 3D modes. Creating a 3D mesh is a feature that is also implemented in this application.

  If you find yourself working on a large project and you need the opinion of a colleague or his input in the project, nanoCAD allows you to save all your work in the widely used DWG format. This makes if very convenient and practical when other people use different applications that do support DWG files.

  A feature that is most helpful but takes time to master and is mostly for advanced users it the use of the ‘Command Line’. It allows you to input commands, points, lines and numbers but also supports mathematical expressions.

  In closing, nanoCAD is a very practical CAD application that provides you with basic and power-user features that are guaranteed to help you create the detailed plans you need.