• Macro Express Pro é um avançado aplicativo de software especializado na criação de macros para ajudar você a automatizar comum tarefas do computador, tais como escrever texto, o lançamento de websites, download de arquivos, envio de e-mails e criação de lembretes. As Macros podem ser ativados usando todos os tipos de triggers, como teclas de atalho, título da janela, ou através de um cronograma. Quando você executar o utilitário, pela primeira vez, um assistente aparece, ajudando-o a passar por diversas definições de configuração. Você pode ativar o ícone da bandeja do sistema para obter acesso rápido às funcionalidades do programa, exibir um ícone quando uma macro é executada, e definir "shortkeys", que são utilizados para digitar texto, a fim de desencadear a ativação da macro. Além do mais, o aplicativo é capaz de enviar definido pelo usuário mensagens de e-mail ou logs de erro para um endereço de email personalizado, selecione os eventos que são capturadas durante a gravação de uma macro, nomeadamente teclas e ações do mouse e ajuste a macro a velocidade de reprodução. Macro Express Pro pode criar backups em horários específicos ou quando o programa é encerrado de modo que você pode facilmente restaurar seus arquivos de macro. Você é recebido por um bem-estruturado conjunto de recursos onde você pode manter todas as suas macros organizados em pastas personalizadas. Além disso, a ferramenta revela detalhes sobre cada macro, tais como nome, data da última modificação, e o último tempo de execução, e permite que você executar, editar, desabilitar, apagar ou recuperar a macro selecionada. Macro Express Pro ajuda você a ativar macros com base em vários gatilhos, como teclas de atalho, shortkey, agenda, título da janela, evento do mouse, controlo de eventos, diretório de modificação, o sistema ou o processo do evento, TCP/IP, o texto da área de transferência, ou menu flutuante. O aplicativo vem com o suporte para um editor embutido que permite que você personalizar uma macro em detalhe. Você pode definir scripts e variáveis, especificar o seu âmbito de aplicação (global para a execução de todos os programas, específicos janela/utilitário, ou global, com exceções), proteger com senha o macro, e a tomar notas. Você pode criar uma macro de atalhos na área de trabalho, gravar macros, e fazer uso de vários assistentes internos para a criação de macros relacionadas ao texto (e.g. gerar um lembrete, digite um símbolo), de rede (por exemplo, enviar um e-mail, vá para uma página da web), multimédia (e.g. reproduzir um vídeo ou de áudio de CD-ROM), bem como do sistema e arquivos (por exemplo, ou ativar o lançamento de uma ferramenta, reiniciar ou desligar, copiar, eliminar ou mudar o nome de ficheiros, alterar a resolução do ecrã). O utilitário vem com um monte de diversos exemplos de macro que você pode ativar, tais como o acesso a um programa na bandeja do sistema, copiar e colar várias vezes, ocultar uma ferramenta, colar o texto, reproduzir os sons do sistema, processo ou pasta de arquivos de texto, e mudar o nome de um arquivo com a data no nome. O que é mais, você pode abrir o Painel de Controle, dividir e combinar seqüências de caracteres, o tipo de caracteres especiais, redimensionar e reposicionar a janela, abra o Explorador de pastas, e mostrar macro progresso. Você pode gastar algum tempo com a definição predefinida ou personalizada macros, mas os resultados são certamente vale a pena o trabalho. Macro Express Pro facilite o macro processo de criação, com o seu conjunto de amostras e assistentes internos, e impressiona com a sua rápida ações.
 • Pro makro Express web siteleri başlatılması seni otomatikleştirme ortak bilgisayar görevleri yazarak metin olarak, yardım, dosya indirme, e-posta gönderme ve hatırlatıcılar oluşturmak için makro oluşturma konusunda uzmanlaşmış gelişmiş bir yazılım uygulamasıdır. Makrolar bir program aracılığıyla tetikler her türlü, bu tür kısayollar, pencere Başlığı, ya da kullanarak aktif hale getirilebilir. İlk kez yardımcı programını çalıştırdığınızda, sihirbaz dışarı çıkar, birkaç yapılandırma ayarları geçmenize yardımcı olur. Program özelliklerine hızlı erişim için sistem tepsisi simgesini etkinleştir, bir Makro Makro aktivasyonunu tetiklemek için bazı metin yazmak için kullanılan ve tanımlamak ‘kısayol tuşlarını,’ çalışırken, bir simge görüntüleyebilirsiniz. Dahası, uygulama özel bir e-posta adresi ile e-posta iletileri veya hata günlükleri kullanıcı tanımlı göndermek için, bir makro, yani tuş vuruşlarını ve fare eylemleri kaydederken yakalanan ve makro oynatma hızını ayarlamak olayları seçmek mümkün. Pro makro Express programın kapatıldığı kolayca makro dosyalarınızı geri yükleyebilirsiniz zaman belirli zamanlarda veya yedekleri oluşturabilir. Özel klasörler halinde düzenlenmiş tüm makrolar tutmak nerede özellikleri iyi yapılandırılmış bir takımı tarafından karşılandı. Bu son değiştirilme tarihi ve son çalışma zamanı ayrıca, araç her makro hakkında ayrıntılı bilgi, isim, tarih olarak ortaya, ve, düzenlemek, devre dışı bırakmak, silmek, geri almak ya da seçili makroyu çalıştırmak için izin verir. Pro makro Express çeşitli tetikleyiciler, bu kısayol tuşu, shortkey, zamanlama, pencere Başlığı, fare olayı, denetim olay, dizin değiştirme, sistem veya süreç olay, TCP/IP, panoya metin veya kayan menü gibi temel makroları etkinleştirmek yardımcı olur. Uygulama ayrıntılı bir makro özelleştirmek olanak sağlayan dahili editörü desteği ile birlikte geliyor. Komut ve değişkenleri tanımla, makro korumak istisnalar (tüm programları çalıştırmak için genel, özel pencere/yarar, ya da küresel), şifre kapsamını belirlemek ve notlar alabilirsiniz. Masaüstünde, kayıt makroları makro kısayolları oluşturmak ve metin ile ilgili makrolar oluşturmak için sihirbazlar birçok yerleşik-kullanın (örneğin, bir hatırlatma, bir tür sembol oluşturmak), (örneğin bir e-posta göndermek, bir web sayfasına gidin), (örneğin fırlatma aracı, yeniden başlatma veya kapatma, kopyalama, silme veya yeniden adlandırma dosyaları etkinleştir) (örneğin ROM video ya da ses CD oyun-multimedya yanı sıra sistem ve dosyaları, ekran çözünürlüğünü değiştir ağ olabilir. Programı etkinleştirmek gibi sürekli sistem tepsisinde, kopyalama ve yapıştırma erişim programı olarak, bir aracı gizlemek, çeşitli makro örnekleri bir grup ile birlikte, yapıştırma, oyun sistemi geliyor, süreç klasör veya metin dosyaları, gelir ve adına tarihi bir dosyayı yeniden adlandırın. Dahası, Kontrol Paneli, split ve birleştirin dizeleri, türü özel karakterler, yeniden boyutlandırma ve yeniden konumlandırmak pencere, açık Explorer klasörünü açın ve makro ilerleme gösterebilirsiniz. Biraz zaman tanımlama özel geçirmek veya makroları önceden ayarlanmış olabilir ama sonuç kesinlikle işe değer. Pro makro Express örnekleri belirledi ve sihirbazlar yerleşik makro oluşturma işlemi kolaylaştırmakta ve hızlı eylemleri ile etkileyicidir.
 • Macro Express Pro is an advanced software application specialized in creating macros for helping you automate common computer tasks, such as typing text, launching websites, downloading files, sending emails, and creating reminders. Macros can be activated using all sorts of triggers, such as hotkeys, window title, or via a schedule.

  When you run the utility for the first time, a wizard pops out, helping you go through several configuration settings.

  You can activate the system tray icon in order to gain quick access to the program’s features, display an icon when a macro is running, and define ‘shortkeys,’ which are used for typing in some text in order to trigger the activation of the macro.

  What’s more, the application is able to send user-defined email messages or error logs to a custom email address, select the events that are captured when recording a macro, namely keystrokes and mouse actions, and adjust the macro playback speed.

  Macro Express Pro may create backups at specific times or when the program shuts down so you can easily restore your macro files.

  You are welcomed by a well-structured suite of features where you can keep all your macros organized in custom folders. In addition, the tool reveals details about each macro, such as name, date when it last modified, and last run time, and allows you to run, edit, disable, delete, or recapture the selected macro.

  Macro Express Pro helps you activate macros based on various triggers, such as hotkey, shortkey, schedule, window title, mouse event, control event, directory modification, system or process event, TCP/IP, clipboard text, or floating menu.

  The application comes with support for a built-in editor that lets you customize a macro in detail. You may define scripts and variables, specify its scope (global for running in all programs, specific window/utility, or global with exceptions), password-protect the macro, and take notes.

  You may create macro shortcuts on your desktop, record macros, and make use of several built-in wizards for creating macros related to text (e.g. generate a reminder, type a symbol), networking (e.g. send an email, go to a webpage), multimedia (e.g. play a video or audio CD-ROM), as well as system and files (e.g. launch or activate a tool, reboot or shut down, copy, delete or rename files, change the display resolution).

  The utility comes bundled with a bunch of diverse macro samples that you can enable, such as access a program in the system tray, copy and paste repeatedly, hide a tool, paste text, play system sounds, process folder or text files, and rename a file with the date in the name.

  What’s more, you can open the Control Panel, split and combine strings, type special characters, resize and reposition window, open Explorer folder, and show macro progress.

  You may spend some time defining custom or preset macros but the results are surely worth the work. Macro Express Pro easies the macro creation process with its set of samples and built-in wizards, and impresses with its speedy actions.