• Se você possui um dispositivo Kindle, você provavelmente já descobriu todas as suas regalias e vantagens, depois de já ter lido vários livros. No entanto, se você quiser gerenciar seus itens ou modificar seus metadados, você ainda pode preferir usar um computador, de modo Kindlian poderia vir a calhar. O aplicativo precisa .NET Framework 4.0 para funcionar, por isso certifique-se de que ele já está instalado no seu computador antes de executá-lo. Além disso, você precisa conectar seu dispositivo Kindle ao computador usando o cabo USB dedicado. O aplicativo suporta o Kindle 3 (Teclado), o Kindle 4, Kindle 5, Kindle Touch e o Kindle Paperwhite. Devido a Kindlian, você será capaz de facilmente gerir o seu MOBI, AZW ou e-books em PDF, organizá-las, bem como modificar a respectiva meta-informação (várias informações como o título do livro e autor, capa, descrição ou editor). Além disso, você pode até mesmo converter o EPUB, FB2 ou HTML ebooks para MOBI, simplesmente adicionando-lo para o Kindle usando Kindlian. Outra tarefa suportados pelo aplicativo está acessando o conteúdo dos ebooks, no entanto, ele só vai lançar o padrão ebook reader no seu PC, em vez de abrir o conteúdo do livro. Além disso, você pode confiar na Kindlian para mudar o nome de Kindle coleções, mesmo se eles não estão em inglês, como geralmente é suportada pelo dispositivo. Você também pode mover ebooks para outras coleções, simplesmente arrastando e soltando-os para o nome da coleção. Tudo em tudo, Kindlian pode ajudar você a gerenciar facilmente seus e-books, de classificação ou de pesquisa, assim como modificar seus títulos ou autores. Se você não possuir um monte de ebooks, o aplicativo pode ser uma grande ajuda, mas se você quiser ser capaz de gerenciar vários itens, você precisará adquirir uma licença.
 • Eğer Kindle cihazınız varsa, muhtemelen zaten tüm perks ve avantajları keşfetti, zaten birkaç e-kitaplar okuduktan sonra. Ancak, hızlı bir şekilde öğeleri yönetmek veya onların meta değiştirmek istiyorsan, hala bir bilgisayar kullanmayı tercih, bu yüzden Kindlian işe yarayabilir belki. Uygulama ihtiyacı var .NET 4.0 Çerçeve işlevi için, bu kadar emin zaten bilgisayarınızda çalıştırmadan önce yüklü. Buna ek olarak, bilgisayar için özel USB kablosunu kullanarak Kindle cihazınızı bağlamanız gerekir. Uygulama 5 (Klavye) 3 Kindle, Kindle 4, Kindle, Kindle Touch ve Kindle Paperwhite destekler. Kindlian nedeniyle, zahmetsizce MOBİ, AZW ya da PDF e-kitaplar yönetmek, düzenlemek, yanı sıra (örneğin, kitap başlığı ve yazar olarak çeşitli bilgiler, kapağı, açıklama veya yayımcı veri değiştirmek mümkün olacak. Ayrıca, EPUB, FB2 dönüştürmek veya MOBİ e-kitaplar HTML, sadece Kindlian kullanarak Kindle için ekleyerek. Uygulama tarafından desteklenen başka bir görev e-kitaplar içeriğini erişiyor, ancak sadece PC yerine, kitabın içeriğini daha açık varsayılan e-kitap okuyucu başlatacak. Ayrıca, Kindlian ise genellikle aygıt tarafından desteklenen olarak İngilizce olmasa bile, Kindle koleksiyon yeniden adlandırmak için güvenebilirsiniz. Ayrıca diğer koleksiyonlar için basitçe sürükleyip ve koleksiyon adı üzerine bırakarak e-kitaplar taşıyabilirsiniz. Tüm Kindlian kolayca e-kitaplar yönetmek, sıralama veya arama gibi başlıklar ya da yazarları değiştirmenize yardımcı olabilir. Eğer e-kitaplar çok şeye sahip değilseniz, bu uygulama büyük bir yardım olabilir, ama eğer bir lisans satın almanız gerekir birçok öğeleri yönetmek mümkün olmasını istiyorsanız.
 • If you own a Kindle device, you probably already discovered all its perks and advantages, after having already read several ebooks. However, if you want to quickly manage your items or modify their metadata, you might still prefer using a computer, so Kindlian could come in handy.

  The application needs .NET Framework 4.0 in order to function, so make sure it is already installed on your computer before running it.

  In addition, you need to connect your Kindle device to the computer using its dedicated USB cable. The application supports Kindle 3 (Keyboard), Kindle 4, Kindle 5, Kindle Touch and Kindle Paperwhite.

  Due to Kindlian, you will be able to effortlessly manage your MOBI, AZW or PDF ebooks, organize them, as well as modify their metadata (various information such as the book title and author, its cover, description or publisher).

  Additionally, you can even convert your EPUB, FB2 or HTML ebooks to MOBI, by simply adding it to Kindle using Kindlian.

  Another task supported by the application is accessing the contents of the ebooks, however it will only launch the default ebook reader on your PC, rather than open the book’s contents.

  Furthermore, you can rely on Kindlian to rename Kindle collections even if they are not in English, as is typically supported by the device. You can also move ebooks to other collections by simply dragging and dropping them onto the collection name.

  All in all, Kindlian can help you easily manage your ebooks, sort or search them, as well as modify their titles or authors. If you do not own a lot of ebooks, the application can be a great help, but if you want to be able to manage numerous items you will need to purchase a license.