• Ginkgo CADx Pro é uma completa solução de software desenvolvido especificamente para os profissionais de saúde, a fim de ajudá-los a realizar seus pacientes planos de tratamento mais facilmente, por ser capaz de centralizar e o acesso a seus registros, incluindo as respectivas análises, a partir de um único local. Após bastante rápida operação de instalação, os usuários podem iniciar o utilitário e começar a trabalhar imediatamente, pois requer pouca ou nenhuma experiência com aplicativos similares, graças ao simples e intuitiva aparência. A janela principal apresenta vários botões permitindo que os usuários rapidamente acesso a funções de que necessitam, tais como a leitura de um paciente de 'História', 'Dicomize' uma imagem normal, convertendo-a DCM, bem como "Adquirir" informações de um arquivo, uma pasta, uma mídia removível ou Ginkgo Nuvem. Ginkgo CADx Pro é uma ferramenta complexa que apresenta vários componentes feitos para ajudá-los na execução de volume de reorientação de tarefas, a fim de obter Coronal, Sagital ou Axial fatias a partir de um arquivo DICOM. Além disso, o programa pode conectar-se e transferir informações a partir de várias vídeo-captura de dispositivos, como endoscópica, bronchoscopic ou intra-oral instrumentos, a partir de uma ampla gama de empresas (por exemplo, Siemens, Nikon, Canon, Philips e outros). Ginkgo CADx Pro mesmo fornece usuários com uma 'Dicomizer' componente, que é capaz de converter vídeos comuns ou imagens para imagens DICOM que os usuários podem girar, inverter, zoom in ou zoom out. Os arquivos de origem podem ser JPG, PNG, BMP, TIFF, PDF, arquivos de um diretório local ou de um scanner, bem como de um filme a partir ligado um dispositivo de captura, uma armazenadas localmente um ou um endereço de URL. Para concluir, Ginkgo CADx Pro é um complexo aplicativo intuitivo, cujo principal objectivo é ajudar os utilizadores a ver existente DICOM imagens ou gerá-lo a partir de não-padrão de formatos, incluindo vídeos, para o profissional de arquivos, adequado para uso em instituições de saúde.
 • Daha kolay bir şekilde hastanın tedavi planları gerçekleştirmek onları, merkezileştirmek ve tek bir yerden kayıtları ve taramaları da dahil olmak üzere, erişim güçlü olmak yardımcı olmak için Pro Ginkgo CADx özellikle tıbbi uygulayıcılar için geliştirilmiş kapsamlı bir yazılım çözümüdür. Oldukça hızlı bir yükleme işlemi sonrasında, kullanıcıların yardımcı programı başlatmak ve benzeri uygulamalar ile hiçbir deneyimi az gerektirir, düz ileri ve sezgisel görünümü sayesinde hemen çalışmaya başlamak. Ana pencerede kullanıcıların hızlı bir hastanın ‘Tarih’, ‘düzenli bir görüntü Dicomize’ bir dosya, bir klasör, çıkarılabilir medya veya Ginkgo Bulut gibi ‘Elde’ bilgi DCM dönüştürerek okuma gibi ihtiyaçları var, fonksiyonları erişim sağlayan birçok düğme vardır. Ginkgo CADx Pro DICOM dosyasına ait Koronal, Sagittal veya Eksenel dilimler elde etmek için birim uyarlanmasını görevleri yerine getirirken onlara yardım amaçlı birçok bileşen özellikleri karmaşık bir araçtır. Ayrıca, program bağlanmak ve yakalama cihazları, endoskopik, bronkoskopik ya da ağız içi araçlar gibi, (örneğin Siemens, Nikon, Canon, Philips, ve diğerleri) şirketler geniş bir yelpazede birçok video bilgileri transfer edebilir. Ginkgo CADx Pro kullanıcıları döndürme, çevirme, yakınlaştırma veya uzaklaştırma fotoğraf döşeme boyutunu kolayca düzenli video veya resim dönüştürmek mümkün olan ‘Dicomizer’ bileşeni sağlar. Kaynak dosyalarını JPG, PNG, BMP, TIFF, PDF, bir yerel olarak depolanan bir veya bir URL adresi bağlı bir yakalama aygıtı yerel bir dizin veya bir tarayıcı olarak film dosyaları. Sonuç olarak, Pro Ginkgo CADx asıl amacı, kullanıcıların standart olmayan biçimleri, videolar da dahil olmak üzere, profesyonel dosyaları mevcut DICOM görüntüleri görüntülemek veya oluşturmak, uygun tıbbi kurumlarda kullanım için yardımcı olan karmaşık henüz sezgisel bir uygulamadır.
 • Ginkgo CADx Pro is a comprehensive software solution developed specifically for the medical practitioners, in order to help them carry out their patient’s treatment plans more easily, by being able to centralize and access their records, including their scans, from a single location.

  Subsequent to a fairly rapid installation operation, users can launch the utility and begin working with it right away, as it requires little to no experience with similar apps, thanks to the straight-forward and intuitive appearance.

  The main window features several buttons allowing users to swiftly access the functions they need, such as read a patient’s ‘History’, ‘Dicomize’ a regular image by converting it to DCM, as well as ‘Acquire’ information from a file, a folder, a removable media or the Ginkgo Cloud.

  Ginkgo CADx Pro is a complex tool that features several components meant to assist them in performing volume reorientation tasks in order to get Coronal, Sagittal or Axial slices from a DICOM file.

  Moreover, the program can connect and transfer information from several video-capturing devices, like endoscopic, bronchoscopic or intraoral instruments, from a wide range of companies (for instance Siemens, Nikon, Canon, Philips, and others).

  Ginkgo CADx Pro even provides users with a ‘Dicomizer’ component, which is able to convert regular videos or pictures to DICOM images that users can rotate, flip, zoom in or zoom out. The source files can be JPG, PNG, BMP, TIFF, PDF files from a local directory or a scanner as well as a movie from a connected capturing device, a locally stored one or a URL address.

  To conclude, Ginkgo CADx Pro is a complex yet intuitive application whose main purpose is to help users view existing DICOM imagery or generate it from non-standard formats, including videos, to professional files, suitable for usage in medical institutions.