• Tabela de exportação para o script SQL para o Paradoxo que ajuda o utilizador ou administrador de guardar dados de uma tabela, como um conjunto de INSERIR instruções SQL e opcional instrução CREATE TABLE. Predefinido ou personalizado como separadores de ';' e algumas opções de exportação de tornar esta ferramenta flexível. Tabela de exportação para o SQL para o Paradoxo tem um fácil de usar interface baseada em assistente. Este prático utilitário ajuda a desenvolvedores de banco de dados e administradores de banco de dados para criar tabela baseada em script SQL dentro de segundos.
  • Paradoks için komut dosyası için SQL Tablo ihracat kullanıcı ya da DBA INSERT SQL deyimleri ve isteğe bağlı CREATE TABLE deyimi kümesi olarak tablonun veri kaydetmek için yardımcı olur. Önceden tanımlanmış veya ' ayırıcılar özel;' ve birkaç ihracat seçenekleri bu aracı esnek olun. Paradoks için SQL için ihracat Tablo Sihirbazı tabanlı arayüz kullanımı kolay sahiptir. Bu kullanışlı programı SQL tabanlı script saniye içinde tablo oluşturmak için veritabanı geliştiriciler ve veritabanı yöneticileri yardımcı olur.
  • Export Table to SQL script for Paradox helps the user or DBA to save table's data as a set of INSERT SQL statements and optional CREATE TABLE statement. Predefined or custom separators like ';' and a few export options make this tool flexible.

    Export Table to SQL for Paradox has an easy to use wizard-based interface. This handy utility helps database developers and database administrators to create table-based SQL script within seconds.