• O ESET NOD32 Antivirus é uma escolha popular para os usuários que procuram garantir a proteção para o PC contra vírus, cavalos de tróia, worms, rootkits, dialers, spyware e outros tipos de malware. Envolto em uma interface de usuário amigável, a ferramenta tem um preço razoável e foi entregue muito bons resultados de desempenho ao longo dos anos. O procedimento de instalação é rápida e requer um pouco de atenção. A ESET, pede aos usuários para habilitar ou desabilitar a detecção de programas potencialmente indesejados (PUPs), dependendo de sua preferência. Há também a possibilidade de desactivar o proxy server ou mudar de configurações do Internet Explorer para o modo personalizado. Os usuários podem também escolher o av do padrão comportamental quando a atualização de componentes do programa e reiniciá-lo posteriormente, bem como proteger as definições de configuração com a palavra-passe caso o computador é compartilhado entre vários usuários. A digitalização pode ser executado assim que a instalação é feita. Comparado a outros aplicativos antivírus que geralmente vão para o chamativo olhar ou na moda Metro UI aparência, a ESET tem que se manteve fiel à simplicidade, ao longo dos anos. Adota o mínimo de elementos visuais e prefere deixar os usuários a se concentrar em sua funcionalidade em vez disso. O programa integra-se alguns tipos de modos de digitalização. Ele pode olhar apenas para os populares malware escondido áreas, tais como Ficheiros de Programa e o diretório do Windows, verifique personalizada de arquivos, pastas e unidades de análise contextual está disponível), verificar os dispositivos de mídia removível, como USBs e DVDs, ou levar o computador inteiro para dar uma volta no profundo modo de digitalização. O tempo real de guarda identifica atividades maliciosas logo que é detectada. Enquanto a primeira vez em que os usuários podem ter a certeza de que o ESET configurações padrão de digitalização são o suficiente para fornecer segurança do computador contra malware, com os especialistas, pode abrir a ferramenta de configuração do painel e mexer com as configurações de cada modo de digitalização. Por exemplo, o tempo real de guarda pode estar à procura de unidades locais e de rede, acesso a arquivos, criação e execução, e o desligamento do PC eventos. As definições podem ser configuradas quando se trata da verificação de metas, heurística, QUADRIS, de modo de jogo, os sectores de arranque, tempo de execução do packers, a nível de limpeza, extensões de arquivo e tamanho, arquivos, registos de actividade, arranque e PC ocioso-estado digitalização e exclusões, para citar apenas alguns. O ESET NOD32 Antivirus também tem recursos de segurança dedicado para aplicações de filtração e e-mails, o bloqueio de e-ameaças enquanto navega na web, e impedir o phishing. Cada um vem com seu conjunto de configurações. Além disso, é possível criar um CD de recuperação para inicializar o Windows no caso de forte infecções, monitor de sistema de arquivo e a actividade de rede, investigar ameaças e spam, estatísticas, agenda de tarefas, e tirar várias PC instantâneos para comparar as alterações de arquivo. Os usuários podem gravar e inspeccionar ficheiros de registo de eventos suspeitos, gerenciar a quarentena, modificar as configurações de proxy, ativar notificações de eventos, via e-mail, personalizar alertas e notificações, desativar a integração do menu de contexto, e muito mais. Vale a pena mencionar é que todas as configurações podem ser restauradas para os seus parâmetros de fábrica. O ESET NOD32 Antivírus vem com vários recursos úteis para ajudar os usuários a evitar violações de segurança e malware, infiltrações. A menos que o PC está sob verificação, o aplicativo presença é quase imperceptível, para que os usuários possam continuar com suas atividades normais, sem se sentir incomodado (especialmente ao desativar as notificações ou alternar para o modo de jogo). CPU e memória o consumo permanece mínimo, as verificações são realizadas rapidamente, e a ESET é conhecido por fornecer resultados muito bons a respeito de malware detectado e falsos positivos. Para resumir, os usuários unfamiliarized com o ESET até agora são mais provável de encontrá-lo confiável, enquanto que aqueles que venho usando por anos são, provavelmente, aderindo a ela, devido à grande classificações em todas as contagens. Recursos adicionais podem ser encontrados no ESET Smart Security.
 • ESET Antivirüs virüs kötü amaçlı yazılım, Truva atlarına, solucanlara, çeviriciler ve diğer türlerine karşı PC koruma sağlamak isteyen kullanıcılar için popüler bir seçimdir. Bir kullanıcı dostu arayüzü sarılmış, aracı makul bir fiyata geliyor ve yıllarca çok iyi performans sonuçları vermiştir. Kurulum prosedürü hızlı ve biraz dikkat gerektirir. ESET (PUPs) istenmeyen programları, tercihlerine bağlı olarak etkinleştir veya devre dışı algılama için kullanıcılar sorar. Ayrıca, proxy sunucusu veya devre dışı bırakmak için Internet Explorer ayarları özel moduna geçiş imkanı vardır. Kullanıcılar ayrıca program bileşenlerinin güncellenmesi ve bilgisayar birden fazla kullanıcı arasında paylaştırılır diye daha sonra, yanı sıra bir parola yapılandırma ayarlarını korumak için yeniden başlatma av davranış kalıbı alabilir. Tarama yükleme işi biter bitmez çalıştırılabilir. Genellikle gösterişli bir görünüm veya şık Metro UI görünüm için gitmek diğer antivirüs uygulamaları ile karşılaştırıldığında, ESET yıl boyunca basitlik sadık kalmıştır. En az görsel öğeler benimser ve kullanıcıların işlevlerini yerine odaklanmak izin vermek istemiyor. Program tarama modları birkaç tür bütünleştirir. Sadece-(bağlamsal tarama kullanılabilir) bu Program Dosyaları ve Windows dizini doğrulayın özel dosyalar, klasörler ve sürücüler gibi alanlarda saklanıyor, USB ve DVD gibi çıkarılabilir medya aygıtları kontrol edin, ya da derin tarama modunda bir spin için almak popüler tüm bilgisayar kötü amaçlı yazılım için bakabilirsiniz. Gerçek zamanlı koruma tespit olarak zararlı faaliyetleri tanımlar. İlk kez kullananlar ESET varsayılan Tarama Ayarlarını zararlı yazılımlara karşı BİLGİSAYAR güvenliğini sağlamak için yeterli olduğunu bilerek içiniz rahat olsun olsa da, uzmanlar her bir tarama modu için ayarları ile aracı yapılandırma paneli ve keman açılabilir. Örneğin, gerçek zamanlı koruma, yerel ve ağ sürücüleri, dosya erişim, oluşturma ve yürütme, ve PC kapatma olayları için uyanık olabilir. Ayarları, tarama hedeflerini, sezgisel, KALÇA, oyun modu, önyükleme sektörleri, çalışma zamanı paketleyicileri gelince yapılandırılmış, seviye, dosya uzantısı ve boyutu, arşiv, etkinlik günlükleri, başlangıç ve PC boşta-devlet tarama ve istisnalar, sadece birkaç isim temizleme olabilir. ESET Antivirüs de uygulamalar ve e-posta filtrelemesi için özel güvenlik özellikleri, Web'de sörf, ve Kimlik Avı önlerken, e-tehditleri engelleme. Her biri kendi yapılandırma sete geliyor. Buna ek olarak, ağır enfeksiyonlar, monitör dosya sistemi ve ağ etkinliğini durumda Windows önyükleme yapmak için, tehdit ve spam istatistikleri, zamanlama görevleri araştırmak ve dosya değişiklikleri karşılaştırmak için birden çok PC fotoğraf çekmek Kurtarma CD'Sİ oluşturmak mümkündür. Kullanıcılar çok daha fazla kayıt ve şüpheli olaylar için günlük dosyalarını inceleyin, karantina, değiştirme proxy ayarlarını yönetmek, e-posta, özelleştirme uyarıları ve bildirimleri devre dışı bırak menü entegrasyonu ile olay bildirimleri etkinleştirmek ve olabilir. Tüm ayarlarını fabrika parametreleri ile restore edilebilir kayda değer. ESET Antivirüs birçok yararlı özellikleri ile kullanıcıların güvenlik ihlalleri ve kötü amaçlı yazılım sızıntıları önlemek için birlikte geliyor. PC şu anda tarama altında olmadığı sürece, uygulamanın varlığını zar zor fark edilir, böylece kullanıcılar normal faaliyetlerini (özellikle bildirimleri devre dışı bırakılması ya da oyun moduna geçiş) kendimi rahatsız olmadan devam edebilir. CPU ve bellek tüketimi az kalır, taramaları yapılır ve ESET tespit edilen zararlı ve yanlış pozitif ile ilgili çok iyi sonuçlar bilinmektedir. Yıllardır kullanıyorum edenler muhtemelen nedeniyle hepsi iyi reyting yapışmasını ise özetle, ESET ile tarafından unfamiliarized kullanıcılar artık güvenilir bulmak için en olasıdır. Ek Özellikler ESET Smart Security bulunabilir.
 • ESET NOD32 Antivirus is a popular choice for users looking to ensure PC protection against viruses, Trojans, worms, rootkits, dialers and other types of malware. Wrapped in a user-friendly interface, the tool comes at a reasonable price and has delivered very good performance results over the years.

  The setup procedure is fast and requires a bit of attention. ESET asks users to enable or disable detection of potentially unwanted programs (PUPs), depending on their preference. There is also the possibility to disable the proxy server or switch from Internet Explorer settings to custom mode.

  Users may also pick the av's behavioral pattern when updating program components and restarting it afterward, as well as protect the configuration settings with a password in case the computer is shared between multiple users. A scan can be run as soon as installation is done.

  Compared to other antivirus applications that usually go for the flashy look or trendy Metro UI appearance, ESET has remained loyal to simplicity throughout the years. It adopts minimal visual elements and prefers to let users focus on its functionality instead.

  The program integrates a few types of scan modes. It can look only for popular malware-hiding areas such as Program Files and the Windows directory, verify custom files, folders and drives (contextual scan is available), check removable media devices like USBs and DVDs, or take the entire computer for a spin in deep scanning mode. The real-time guard identifies malicious activity as soon as it is detected.

  While first-time users may rest assured knowing that ESET's default scan settings are enough to provide PC safety against malware, the experts may open the tool's configuration panel and fiddle with settings for each scan mode. For instance, the real-time guard can be on the lookout for local and network drives, file access, creation and execution, and PC shutdown events.

  Settings can be configured when it comes to the scan targets, heuristics, HIPS, gaming mode, boot sectors, runtime packers, cleaning level, file extensions and size, archives, activity logs, startup and PC idle-state scanning, and exclusions, to name just a few.

  ESET NOD32 Antivirus also has security features dedicated to filtering applications and emails, blocking e-threats while surfing the web, and preventing phishing. Each one comes with its on configuration set.

  In addition, it is possible to create a rescue CD to boot Windows in case of heavy infections, monitor file system and network activity, investigate threat and spam statistics, schedule tasks, and take multiple PC snapshots to compare file changes.

  Users may record and inspect log files for suspicious events, manage the quarantine, modify proxy settings, activate event notifications via email, customize alerts and notifications, disable context menu integration, and much more. Worth mentioning is that all settings may be restored to their factory parameters.

  ESET NOD32 Antivirus comes bundled with numerous helpful features to help users prevent security breaches and malware infiltrations. Unless the PC is currently under scan, the app's presence is barely noticeable, so users may carry on with their normal activity without feeling disturbed (especially when deactivating notifications or switching to gaming mode).

  CPU and memory consumption remains minimal, scans are performed rapidly, and ESET is known to deliver very good results concerning detected malware and false positives. To sum it up, users unfamiliarized with ESET by now are most likely to find it dependable, while those who've been using it for years are probably sticking to it due to great ratings on all counts. Additional features can be found in ESET Smart Security.