• O Elcomsoft Wireless Security Auditor é uma ferramenta que pode ajudar você a determinar o nível de segurança de uma rede sem fio de tentar recuperar as senhas utilizadas pelos usuários. A aplicação suporta tanto o WPA e o WPA2 normas de segurança e pode tentar recuperar a palavra-passe da captura de dados de rede. Para auditar a segurança de sua rede sem fio que você precisa para importar ou para captura de pacotes de rede. O programa inclui um sem fio sniffer de pacotes que pode capturar pacotes de AirPCap dispositivos. Se você não usar esse tipo de dispositivo você pode usar outro sniffer de pacotes e importar os dados a partir de arquivos. Ao criar um novo projeto, o aplicativo pode também importar os hashes de senha do registro do computador ou a partir de arquivos PCAP. Como último recurso, você pode adicionar o hash da palavra-passe manualmente na lista de programas, se você tiver acesso a ele. O processo de recuperação pode utilizar diferentes abordagens, dependendo das informações que você já tem a senha. Se você sabe que uma parte ou o número de caracteres utilizados para a senha, você pode usar a máscara de ataque ou a palavra de ataque, a fim de diminuir o tempo de análise. O dicionário de abordagem permite que você rapidamente processo de palavras a partir de uma lista personalizada. Você pode criar listas de palavras usadas com freqüência e use-os para executar uma análise personalizada. No entanto, se você não tem informação suficiente, você pode tentar um ataque híbrido, que combina os métodos. O processo de descriptografia pode demorar muito tempo, dependendo da complexidade da senha e a configuração do computador. A fim de maximizar a eficiência, você pode ajustar o uso da CPU e o uso de um acelerador de hardware em computadores que tenham uma placa gráfica moderna. Em nossos testes, ele demorou cerca de cinco minutos para obter um de quatro letras de senha a partir de um adicionados manualmente hash do arquivo sem usar a aceleração de hardware. Durante o teste, o programa utiliza o processador intensamente, mas ele não possui um sensível impacto no desempenho do computador. O alto nível de personalização torna o Elcomsoft Wireless Security Auditor uma boa ferramenta que pode ser usada para verificar a segurança de sua rede sem fio.
 • Elcomsoft Kablosuz Güvenlik Denetçi kullanıcılar tarafından kullanılan şifreleri almak için çalışarak kablosuz ağın güvenlik seviyesini belirlemek yardımcı olabilecek bir araçtır. Uygulama hem WPA ve WPA2 güvenlik standartlarını destekler ve yakalanan ağ veri şifre kurtarmak için deneyebilirsiniz. Almak veya ağ paketlerini yakalamak için ihtiyacınız olan kablosuz ağ güvenliğini denetlemek. Program AirPCap cihazlardan paketleri yakalayabilir kablosuz paket kaybı içerir. Başka bir paket sniffer kullanın ve dosyalarından veri alabilirsiniz bu tür bir aygıt kullanmayın. Yeni bir proje oluştururken, uygulama da bilgisayarın kayıt PCAP dosyalarından veya şifre sağlamalarının alabilirsiniz. Son çare olarak, parolayı el ile program listesinde karma, eğer erişiminiz varsa ekleyebilirsiniz. Kurtarma işlemi farklı yaklaşımlar kullanmak, zaten şifre bilgileri bağlı olabilir. Parola için kullanılan karakter bunun bir parçası ya da numarasını biliyorsanız, analiz süresini azaltmak için maske saldırı veya word saldırı kullanabilirsiniz. Sözlük yaklaşımı hızlı bir şekilde özelleştirilmiş bir listeden kelime işlem yapabilirsiniz. Sık kullanılan kelime listeleri oluşturmak ve özel bir analiz gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz. Ancak, eğer yeterli bilgi yoksa, yöntemlerini birleştiren melez bir saldırı girişimi. Şifre çözme işlemi, şifre ve bilgisayar yapılandırmasının karmaşıklığına bağlı olarak çok zaman alabilir. Verimliliği maksimize etmek için, CPU kullanımı ayarlamak ve modern bir grafik kartına sahip bilgisayarlarda donanım hızlandırıcı kullanabilirsiniz. Testlerimizde donanım hızlandırma kullanmadan el ile eklenmiş bir karma dosyasından dört harflik bir şifre almak için yaklaşık beş dakika sürdü. Test sırasında, program yoğun işlemci kullanılmış ama bilgisayar performansı üzerinde çok hassas bir etkisi olmamıştır. Özelleştirme yüksek düzeyde kablosuz ağ güvenliğini kontrol etmek için kullanılabilecek iyi bir araç Denetçi Elcomsoft Kablosuz Güvenlik sağlar.
 • Elcomsoft Wireless Security Auditor is a tool that can help you determine the level of security of a wireless network by attempting to retrieve the passwords used by the users. The application supports both WPA and WPA2 security standards and can attempt to recover the password from captured network data.

  To audit the security of your wireless network you need to import or to capture network packets. The program includes a wireless packet sniffer that can capture packets from AirPCap devices. If you do not use this type of device you can use another packet sniffer and import the data from files.

  When creating a new project, the application can also import password hashes from the computer's registry or from PCAP files. As the last resort, you can add the password hash manually in the program list, if you have access to it.

  The recovery process can use different approaches, depending on the information that you already have on the password. If you know a part of it or the number of characters used for the password, you can use the mask attack or the word attack in order to decrease the analysis time.

  The dictionary approach allows you to quickly process the words from a customized list. You can create lists of frequently used words and use them to perform a custom analysis. However, if you do not have enough information, you can attempt a hybrid attack that combines the methods.

  The decryption process can take a lot of time depending on the complexity of the password and the computer configuration. In order to maximize the efficiency, you can adjust the CPU utilization and use a hardware accelerator on the computers that have a modern graphics card.

  In our tests it took about five minutes to retrieve a four letter password from a manually added hash file without using the hardware acceleration. During the test, the program used the processor intensely but it did not have a sensitive impact on the computer performance.

  The high level of customization makes the Elcomsoft Wireless Security Auditor a good tool that can be used for checking the security of your wireless network.