• Duplicado de Áudio Finder é uma ferramenta simples de usar, capaz de digitalizar todo o seu sistema, a fim de encontrar arquivos de áudio que são a cópia exata de cada um. Ela analisa arquivos de áudio e compara artista nomes, títulos, marcas e tamanhos. Duplicado de Áudio Finder pode ajudar a identificar a música clones e removê-los, a fim de limpar o espaço em seu computador e evitar confusão sobre locais de arquivo. Eu posso facilmente encontrar arquivos duplicados que possuem o mesmo nome de artista, de mesmo título, a mesma tag de áudio ou mesmo de conteúdo. O software suporta multi-thread de processamento, sendo assim capaz de identificar canção cópias, mesmo se eles não têm o mesmo título ou do mesmo tamanho. O software pode pesquisar o padrão de pastas de música, através de diretórios específicos ou pode digitalizar todo o sistema. Os resultados da pesquisa, ou seja, aqueles arquivos de áudio que são clones, são listados na área dedicada, juntamente com os dados sobre a duração, caminho, tamanho, taxa de bits ou o nome do artista. O aplicativo pode também ler tags de áudio e exibir os dados no separadores correspondentes. Tags ID3v1, APE, MP4, Ogg ou WMA tags são alguns dos tipos de metadados que o software pode identificar. Ele pode facilmente comparar dois ou mais arquivos com base neste tipo de informação e de determinar, com precisão, se os seus conteúdos são idênticos ou não. Você pode selecionar um dos arquivos da lista de resultados da pesquisa e jogá-lo para a direita de busca Duplicados Áudio. Além disso, o software pode apresentar a informação do ficheiro de áudio, álbum, obra de arte, e a reprodução de progressão. Você pode excluir todos os identificados os duplicados ou selecionar e remover os arquivos individualmente. Além disso, você pode ajustar o critério de busca, tais como formatos de áudio suportados, comparando o tempo de reprodução, ou a diferença tolerada. Todos estes parâmetros são projetados para ajustar a precisão da comparação e aceito margem. Duplicado de Áudio Finder é um simples de usar, mas poderoso motor de busca, capaz de identificar arquivos de áudio que são a cópia exata de cada um. O software pode executar avançadas de comparação de ficheiros, a fim de encontrar clone arquivos e exibi-los, para que você possa analisar e excluí-los, se você assim o escolher.
 • Yinelenen Ses Bulucu birbirine tam kopya ses dosyaları bulmak için bir araç, tüm sistem tarama yapabilen, kullanımı kolay. Ses dosyalarını analiz eder ve sanatçı adları, başlıkları, etiketleri ve boyutları karşılaştırır. Yinelenen Ses Bulucu şarkı klonları belirlemek ve bilgisayarınızda yer temiz ve dosya konumları hakkında karışıklığı önlemek için bunları kaldırmak yardımcı olabilir. Kolayca aynı sanatçı adı, aynı başlık, aynı ses etiketi veya aynı içerik özelliği çift dosyaları bulamıyorum. Yazılım multi-thread işleme, böylece aynı başlık veya aynı boyuta sahip olmasa bile şarkı kopyalarını tanımlamak için güçlü olmak destekler. Yazılım varsayılan müzik klasör arama, belirli dizinleri ile veya tüm sistemi tarayabilir. Arama, klonlar bu ses dosyaları anlamı, sonuçları özel alanı listede, süresi, yolu, boyutu, bit hızı veya sanatçı adı hakkında veri ile birlikte. Uygulama ayrıca ses etiketleri okuyun ve muhabiri sekmeleri verileri görüntüleyebilir. Veri kaybını önlemek sürekli sistem, APE, MP4, Ogg veya WMA etiketlerini yazılımı tanımlayan meta veri türlerinden bazılarıdır. Kolayca bu tür bilgilere dayalı iki veya daha fazla dosyaları karşılaştırmak ve içerikleri aynı ise doğru bir şekilde belirleyebilirsiniz. Arama sonuçları listeden dosyaları seçin ve sağ Yinelenen Ses Bulucu yürütebilirsiniz. Ayrıca, yazılım, ses dosyası bilgileri, albüm sanat eseri ve çalma ilerlemesini görüntüleyebilirsiniz. Tanımlanmış tüm çiftleri silmek veya seçin ve dosyaları tek tek kaldırabilirsiniz. Ayrıca, arama kriterleri, bu desteklenen ses formatları olarak ayarlamak, oyun zamanı, ya da tolere farkı karşılaştırma yapabilirsiniz. Tüm bu parametreler karşılaştırma ve kabul marjı doğruluğunu ayarlamak için tasarlanmıştır. Yinelenen Ses Bulucu kullanımı kolay, ama güçlü bir arama motoru, birbirine tam kopya ses dosyaları belirleme yeteneğine sahiptir. Yazılım Yani eğer tercih ederseniz analiz etmek ve bunları silin o klon dosyaları bulmak ve onları görüntülemek için, gelişmiş dosya karşılaştırma yapabilirsiniz.
 • Duplicate Audio Finder is a simple to use tool, capable of scanning your entire system, in order to find audio files that are exact copies of each other. It analyzes audio files and compares artist names, titles, tags and sizes.

  Duplicate Audio Finder can help you identify the song clones and remove them in order to clean space on your computer and avoid confusion about file locations. I can easily find duplicate files that feature the same artist name, same title, same audio tag or same content.

  The software supports multi-thread processing, thus being capable to identify song copies even if they do not have the same title or same size.

  The software can search through the default music folders, through specific directories or it can scan the entire system. The results of the search, meaning those audio files that are clones, are listed in the dedicated area, along with data about duration, path, size, bit rate or artist name.

  The application can also read audio tags and display the data in the correspondent tabs. ID3v1, APE, MP4, Ogg or WMA tags are some of the types of metadata that the software can identify. It can easily compare two or more files based in this kind of information and accurately determine if their contents are identical or not.

  You can select one of the files from the search results list and play it right from Duplicate Audio Finder. Additionally, the software can display audio file information, album art work and playback progression.

  You can delete all the identified duplicates or select and remove the files individually. Moreover, you can adjust the searching criteria, such as supported audio formats, comparing playtime, or the tolerated difference. All these parameters are designed to adjust the accuracy of the comparison and accepted margin.

  Duplicate Audio Finder is a simple to use, yet powerful searching engine, capable of identifying audio files that are exact copies of each other. The software can perform advanced file comparison, in order to find clone files and display them, so that you can analyze and delete them if you should so choose.