• Comfort Clipboard Pro vem como um simples utilitário que permite a você gerenciar facilmente todo o conteúdo armazenado na área de transferência. O aplicativo foi criado para monitorar todas as alterações feitas para a área de transferência e guarde automaticamente no histórico da área de transferência. Desde o início, um Assistente de configuração ajuda você a definir preferências para o uso eficiente de Conforto área de Transferência Pro. Depois de configurar o aplicativo, você pode facilmente manter um olho em vários itens que você colocou na área de transferência, além do acesso a detalhes específicos sobre eles. A ferramenta exibe uma lista de área de transferência alterações (texto, link ou qualquer outro tipo de conteúdo) do lado direito e permite que você mova os itens para cima ou para baixo na lista, isso sem esforço. A seleção de todas as entradas irá mostrar uma prévia do seu conteúdo, no lado esquerdo da janela do aplicativo. Para cada item na área de transferência, o software mostra as informações sobre a data de quando ele foi adicionado, além de apresentar um conjunto de opções de colagem. Ao mesmo tempo, oferece-lhe a possibilidade de adicionar itens favoritos ou excluí-los com apenas alguns cliques do mouse. O aplicativo coloca um ícone na barra de Tarefas, ao lado da Bandeja do Sistema, e você pode facilmente acessar a área de transferência a partir daí, deve a janela principal ser escondido. Título para o menu de Opções permite que você alterar os atalhos de teclado, o tema e a outras configurações. Você pode definir o Conforto da área de Transferência Pro para executar na inicialização do Windows, o que irá garantir que ele pode controlar toda a área de transferência alterações a partir de uma sessão ativa. O aplicativo também é capaz de encriptar os dados na área de transferência, oferecendo assim maior segurança para o texto e outros conteúdos que você colocou lá. Mesmo se o computador for desligado inesperadamente, os itens permanecem na área de transferência história e os seus dados são mantidos em segurança. Tudo em tudo, o Conforto da área de Transferência Pro pode ser muito útil quando você precisa mover vários lotes de texto entre os documentos e você quer ser capaz de mantê-las, bem como em qualquer outra situação, quando você precisa colocar o conteúdo na área de transferência.
 • Pro Comfort Panoya kolayca panoya saklanan tüm içeriği yönetmenizi sağlayan basit ve yalın bir yardımcı olarak geliyor. Uygulama panoya yapılan tüm değişiklikleri izlemek ve otomatik olarak panoya tarih onları kurtarmak için inşa edilmiştir. En başından, Başlangıç Sihirbazı tercihleri verimli Pro Comfort Pano kullanmak için ayarlamanıza yardımcı olur. App kurduktan sonra, kolayca bir göz panoya yerleştirilen, üzerlerinde özel detaylar erişme ek olarak çeşitli öğeleri tutabilirsiniz. Aracın sağ tarafında içerik (metin, link, veya diğer tip) panoya değişiklikleri listeler ve bu listedeki zahmetsizce öğeleri taşımak için izin verir. Tüm girdileri seçip uygulama penceresinin sol tarafında içeriğinin bir önizlemesini gösterecektir. Ayrıca yapıştırma seçenekleri bir dizi görüntülerken eklendi, zaman panoya her madde için, yazılım tarihi hakkında bilgi gösterir. Aynı zamanda, sık kullanılanlara öğeler ekleme ya da sadece birkaç fare tıklaması ile silmek için imkanı sunuyor. Uygulama Görev çubuğunda Sistem Tepsisinde gelecek ve oradan rahatlıkla panoya erişim, ana penceresi gizli olmalı bir simge yerleştirir. Seçenekler menüsünde Başlığı Klavye Kısayolları, tema ve diğer ayarları değiştirmenizi sağlar. Etkin bir oturumun tüm pano değişiklikleri takip edebilirsiniz sağlamak olan Windows başlangıçta çalıştırmak için Comfort Clipboard Pro ayarlayabilirsiniz. Uygulama ayrıca panoya veri şifrelemek için, böylece metin ve buraya yerleştirdiğiniz diğer içerik için daha fazla güvenlik sunan yapabiliyor. Bilgisayar beklenmedik bir şekilde kapanır bile, öğeleri panoya tarih kalır ve verilerinizi güvenli tutulur. Sonuçta, Pro Comfort Pano belgeler arasında metin birden fazla toplu taşıma için gerektiğinde çok yararlı olabilir ve panoya içerik yerleştirmek için gerektiğinde bunları takip etmek gibi başka bir durumda mümkün olmak istiyorum.
 • Comfort Clipboard Pro comes as a simple, straightforward utility that allows you to easily manage all content stored on your clipboard. The application has been built to monitor all changes made to the clipboard and to automatically save them in the clipboard history.

  Right from the beginning, a Startup Wizard helps you set preferences to efficiently use Comfort Clipboard Pro. After setting up to the app, you can easily keep an eye on various items that you have placed on the clipboard, in addition to accessing specific details on them.

  The tool displays a list of clipboard changes (text, link, or other type of content) on the right side and allows you to move items up or down in this list effortlessly. Selecting any entries will show a preview of their contents on the left side of the app's window.

  For each item on the clipboard, the software shows info on the date when it was added, while also displaying a set of paste options. At the same time, it offers you the possibility to add items to favorites or to delete them with only a few mouse clicks.

  The application places an icon in the Taskbar next to the System Tray, and you can easily access the clipboard from there, should the main window be hidden. Heading to the Options menu enables you to change keyboard shortcuts, theme, and other settings.

  You can set Comfort Clipboard Pro to run at Windows startup, which will ensure that it can track all clipboard changes from an active session.

  The application is also able to encrypt data on the clipboard, thus offering increased security for text and other content you have placed there. Even if the computer shuts down unexpectedly, items remain in the clipboard history and your data is kept safe.

  All in all, Comfort Clipboard Pro might prove very useful when you need to move multiple batches of text between documents and you want to be able to keep track of them, as well as in any other situation when you need to place content on the clipboard.