• Autodesk Fusão 360 é uma avançada ferramenta para modelagem de objetos 3D, bem como para apoiar e promover os seus próprios projetos. O software é poderoso e oferece muitos tutoriais, orientações, dicas, projetado para ajudá-lo no processo de modelagem. Ele também pode ajudar você com agilizar o desenvolvimento de produtos. Autodesk Fusão 360 é dedicado ao design e modelagem 3D CAD/CAM objetos, especializada no desenvolvimento de produtos. É também uma ferramenta adequada para a colaboração criativa, devido ao fato de ser baseada na nuvem e permite que você use o 3D para compartilhar seu trabalho com os parceiros. O software oferece o apoio necessário na criação de formas 3D, testar a sua funcionalidade, explicando o processo de fabricação e a promover o seu produto. Ele tem vários tutoriais, modelos e parâmetros predefinidos, para que possa chegar rapidamente utilizado para a sua funcionalidade, interface e recursos. O software permite que você trabalhe com os parâmetros gráficos, bem como para a criação de código-fonte de scripts e automatizar determinadas tarefas. O software oferece vários scripts de exemplo que você pode tentar modificar a fim de atender aos seus requisitos. Com o Autodesk Fusão 360, você pode facilmente armazenar o seu trabalho em andamento para a conta de nuvem. Você precisa criar uma Autodesk conta antes de começar a utilizar o software. Desta forma, você pode manter o seu design de página sincroniza e disponível para seus associados. O gráfico de recursos e ferramentas oferecidas pelo software são vastos e poderosos, permitindo que você criar, modificar e visualizar os objetos em tempo real. Você pode adicionar texturas, cores, luzes, calcular ângulos, bem como testar a sua validade. No caso da mecânica de design, por exemplo, você precisa testar a sua funcionalidade, resistência, potencial e qualidade. É por isso que o software permite que você crie animações e simular o movimento. Autodesk Fusão 360 é uma multi-ferramenta funcional para o desenvolvimento de produto que permite que você monitore a evolução de um modelo. O software fornece suporte para a criação de produtos a partir do esboço de estágio, através de modelagem, montagem, funcionalidade de simulação, de partilha e promoção. São oferecidos vários criação, medição e ferramentas de análise.
 • 360 Autodesk Fusion modelleme 3D nesneler için gelişmiş bir araçtır, destekleyici ve kendi projelerini geliştirmek için. Yazılım güçlü ve birçok öğreticiler, kılavuzlar, ipuçları, modelleme sürecinde yardımcı olmak için tasarlanmış bulunmaktadır. Ayrıca ürün geliştirme hızlandırmak yardımcı olabilir. 360 Autodesk Fusion 3D CAD/CAM nesneleri tasarım ve modelleme için özel ürün geliştirme konusunda uzmanlaşmış. Ayrıca yaratıcı işbirliği için uygun bir araç, bulut tabanlı ve ortakları ile paylaşmak için 3D kullanmanıza izin verdiği gerçeğidir. Yazılım 3 boyutlu şekiller oluşturma işlevlerini test, üretim sürecini anlatan ve ürün tanıtımı için gerekli desteği sunar. Birkaç öğreticiler, şablon ve önceden belirlenmiş parametreleri, çok hızlı bir şekilde işlevselliğini, arayüzü ve yetenekleri kullanılır özellikleri. Yazılım grafik parametreleri ile çalışmak gibi kaynak kod dosyaları oluşturmak için ve belirli görevleri otomatikleştirme sağlar. Yazılım ihtiyaçlarınıza uygun olarak çalışın ve değişiklik yapabileceğiniz çeşitli örnek komut dosyasına sahiptir. Autodesk Fusion 360 ile kolayca ilerleme cloud hesabına iş saklayabilirsiniz. Yazılımı kullanmaya başlamadan önce Autodesk bir hesap oluşturmanız gerekir. Bu şekilde, ortakları için kullanılabilir tasarım sayfa eşitler tutmak. Yazılım tarafından sunulan grafik özellikleri ve araçları geniş ve güçlü, oluşturmak, değiştirmek ve gerçek zamanlı olarak nesneleri önizleme sağlar. Test geçerliliği yanı sıra doku, Renk, Işık açıları hesaplamak ekleyebilirsiniz. Mekanik tasarım durumda, örneğin, işlevsellik, direnç, potansiyel ve kalitesini test etmek gerekir. Yazılım animasyon ve simülasyonu hareket oluşturmanızı sağlar nedeni budur. 360 Autodesk Fusion modeli evrim izlemenizi sağlayan ürün geliştirme için çok fonksiyonlu bir araçtır. Yazılım çizim aşamasından ürün oluşturulması için destek sağlar, modelleme yoluyla, montaj, simülasyon işlevsellik, paylaşım ve teşvik edilmesi. Birkaç oluşturma, ölçüm ve analiz araçları sunulmaktadır.
 • Autodesk Fusion 360 is an advanced tool for modelling 3D objects, as well as for supporting and promoting your own projects. The software is powerful and offers many tutorials, guidelines, tips, designed to help you in the modeling process. It can also help you with streamline product development.

  Autodesk Fusion 360 is dedicated to designing and modeling 3D CAD/CAM objects, specializing in product development. It is also a suitable tool for creative collaboration, due to the fact the it is cloud based and allows you to use the 3D to share your work with partners. The software offers the required support in creating the 3D shapes, testing their functionality, explaining the fabrication process and promoting your product.

  It features several tutorials, templates and preset parameters, so you can quickly get used to its functionality, interface and capabilities. The software allows you to work with the graphic parameters, as well as to create source code scripts and automate certain tasks. The software offers several sample scripts that you can try and modify in order to fit your requirements.

  With Autodesk Fusion 360, you can easily store your work in progress to the cloud account. You need to create an Autodesk account before you start using the software. This way, you can keep your design page synchronizes and available for your associates.

  The graphic capabilities and tools offered by the software are vast and powerful, allowing you to create, modify and preview the objects in real time. You can add textures, colors, lights, calculate angles as well as test their validity. In case of mechanics design, for instance, you need to test its functionality, resistance, potential and quality. This is why the software allows you to create animations and simulate motion.

  Autodesk Fusion 360 is a multi-functional tool for product development that allows you to monitor the evolution of a model. The software provides support for the product creation from the sketch stage, through modelling, assembling, functionality simulation, sharing and promoting. You are offered several creation, measuring and analysis tools.