• Quando se trata de engenharia computacional, a perfeição é procurado, ainda mais se estamos falando sobre a construção civil ou estruturas industriais. Para ajudar com o projeto, além de softwares de CAD, ferramentas especializadas permitem obter dados mais precisos modelos individuais de membros estruturais. Um exemplo é ASDIP de Aço, uma ferramenta composta de módulos que tornam possível realizar os cálculos necessários para a concepção de aço, placas de base, colunas e vigas. Ele ajuda você facilmente lidar com preliminares, bem como uma parte consistente do projeto detalhado. ASDIP de Aço é criada para ser prática e eficiente para quem utiliza-lo. O momento em que você executá-lo, ele permite que você escolha o elemento que você deseja para o design, adicione um nome para ele e começar imediatamente. Uma das grandes vantagens da utilização de ASDIP de Aço (se você é um estudante de engenharia ou um engenheiro) é que você consideravelmente reduzir o tempo gasto escrevendo equações. ASDIP de Aço está em conformidade com as actuais normas de construção e contanto que você usar, tudo que você tem a fazer é inserir os valores para o elemento de dimensões, cargas, materiais utilizados e alguns detalhes de ancoragem. Geralmente, as aplicações deste tipo pode ser um pouco difícil de acompanhar e gerenciar, mas que não é o caso com ASDIP de Aço. Enquanto estiver trabalhando em qualquer um dos elementos, você tem um limpo e bem organizado multi-abas da janela principal de onde você pode inserir valores de projeto e ver os resultados. Outra grande vantagem de usar ASDIP de Aço é que os resultados são fornecidos em um piscar de olhos, se não mais rápido. Qualquer valor que você adicionar instantaneamente atualizações resultados para cargas de serviço, tendo tensões e projeto de ancoragem. Eles são apresentados de várias formas, 'de Relance', 'Condensado" e "Detalhado', permitindo que você para supervisionar cada detalhe. Além disso, ASDIP de Aço também gera gráficos para a placa de base, juntamente com a tensão e cisalhamento de fuga. Em uma nota final, como com toda a engenharia de software, ASDIP de Aço pode levá-lo tão longe. Isso facilita o cálculo e entrega prontamente todos os resultados que você precisa, mas um par de anos de experiência fazem toda a diferença entre instantaneamente em descobrir o que você precisa, e um par de rascunhos de design. Embora, isso também é parte da experiência de aprendizagem.
 • Mühendislik gelince, işlemsel mükemmellik aranan, özellikle sivil veya Endüstriyel yapılar inşa bahsediyorsak. Tasarım ile yardım için, ayrı CAD yazılımı, özel araçlar tek tek yapı elemanlarının doğru modelleri elde etmenizi sağlar. Bir örnek Olası çelik taban plakaları, kolon ve kiriş tasarım için gerekli hesaplamalar yapmak modüller dışında oluşan ASDİP Çelik, bir araçtır. Zahmetsizce ön, ayrıntılı tasarım olarak tutarlı bir kısmı ile başa çıkmak için yardımcı olur. ASDİP Çelik kullanan herkes için verimli ve pratik olmak için oluşturulur. Bunu yaptığınız an, elemanı tasarımı için bir ad ekleyin ve hemen başlamak istediğiniz seçmenize izin verir. Oldukça zaman denklemleri yazmak için harcanan süre kesmek (bir mühendislik öğrencisi ya da mühendis olsun) ASDİP Çelik kullanmanın büyük avantajlarından biri. Mevcut bina yönetmeliklerine uygun Çelik ASDİP ve onu kullandığınız sürece, tüm öğe boyutları, yükler, kullanılan malzemeler ve bazı anchorage ayrıntılar için değerleri ekleyin. Genellikle, bu tür uygulamaları takip etmek ve yönetmek için biraz zor olabilir ama bu ASDİP Çelik ile durum değil. Öğelerden herhangi biri üzerinde çalışırken, tasarım değerleri ve görünümü sonuçları girebileceğiniz temiz ve iyi organize edilmiş bir multi-sekmeli ana pencere açılır. Sonuçlar göz açıp kapayıncaya kadar verilir, eğer daha hızlı olsaydı bu ASDİP Çelik kullanmanın bir diğer büyük avantajı. Anında hizmet yükler, rulman vurguluyor ve anchorage tasarım için sonuçlar güncellemeleri eklemek istediğiniz herhangi bir değer. Çeşitli şekillerde sunulan, ‘bir Bakışta’, ‘Yoğun’ ve ‘Ayrıntılı’ De, her detayı denetlemenizi sağlıyor. Ayrıca, ASDİP Çelik, gerginlik ve kesme koparma ile birlikte taban plakası için grafikler oluşturur. Kapanış bir not, tüm mühendislik yazılımları, Çelik ASDİP gibi bir noktaya kadar götürebilir. Hesaplama kolaylaştırır ve derhal ihtiyacınız olan tüm sonuçlar verir, ama-site deneyimi tasarım taslakları bir çift üzerinden gidiyor ve neye ihtiyacınız anında bulmaktan arasındaki tüm fark yaratabilir üzerinde birkaç yıl. Ancak, bu da öğrenme deneyiminin bir parçası.
 • When it comes to engineering, computational perfection is sought after, more so if we’re talking about building civil or industrial structures. To aid with design, apart from CAD software, specialized tools enable you to obtain accurate models for individual structural members.

  An example is ASDIP Steel, a tool comprised out of modules which make it possible to perform calculations required to design steel base plates, columns and beams. It helps you to effortlessly deal with preliminary, as well as a consistent portion of detailed design.

  ASDIP Steel is created to be efficient and practical for anyone who uses it. The moment you run it, it lets you choose which element you want to design, add a name for it and get started right away.

  One of the big advantages of using ASDIP Steel (whether you're an engineering student or an engineer) is that you considerably cut down on the time spent writing equations. ASDIP Steel complies with current building regulations and as long as you use it, all you have to do is insert values for element dimensions, loads, materials used and some anchorage details.

  Generally, applications of this type can be a bit hard to follow and manage but that’s not the case with ASDIP Steel. While working on any of the elements, you get a clean and well organized multi-tabbed main window from where you can enter design values and view results.

  Another great advantage to using ASDIP Steel is that results are provided in a blink of an eye, if not faster. Any value you add instantly updates results for service loads, bearing stresses and anchorage design.

  They are presented in multiple ways, ‘At a Glance’, ‘Condensed’ and ‘Detailed’, enabling you to oversee every little detail. Additionally, ASDIP Steel also generates graphs for the base plate along with tension and shear breakout.

  On a closing note, as with all engineering software, ASDIP Steel can take you so far. It facilitates calculation and promptly delivers all the results you need, but a couple of years of on-site experience make all the difference between instantly figuring out what you need and going through a couple of design drafts. Although, that is also part of the learning experience.